The Art of the Polish Legions

0

angielski

11th November is a Polish national holiday, a holiday which commemorates the country regaining its independence in 1918 after many years of thraldom. Indeed, Poland had not been a free country since the late eighteenth century when it was partitioned by its neighbours – the Russian Empire, the Kingdom of Prussia and the Austro-Hungarian Empire. The Kraków National Museum has organised a special exhibition which makes it possible to look at the struggle for independence from an less well-known perspective. The exhibition presents works of art created by artists from all three partitioned areas, all of whom fought for the country`s independence in the Polish Legions.
The Polish Legions were a military unit established in August 1914, that is at the very beginning of the First World War. They brought together Polish paramilitary organizations which were then given a military structure and subordinated to the Austrian authorities. The legionnaires fought against the Russian army until the summer of 1917, when most of them refused to take the oath of allegiance to the emperor of Germany.
The complicated fate of the Legions makes up an important part of the Polish national myth, a myth which in part was created by the artists who served in them. Of the 180 studying at Kraków’s Academy of Fine Arts, around 1 in 6 went to serve in the Legions. Many of their professors also went to the battlefields as painters of battle scenes. The legionnaire-artists not only fought, but they also documented their individual fate as well as the history of their unit through portraits of their comrades-in-arms and commanders, as well as depictions of the daily life of the legionnaires.
The exhibition entitled ‘The Art of the Polish Legions’ consists of approximately 150 paintings and drawings from the collections of the National Museum and the National Museum of the Polish Army in Warsaw, as well as from Kraków’s Historical Museum and private collections. Among the artists whose works are exhibited are Julian Fałat, Leopold Gottlieb and Kazimierz Sichulski. (b)

polski
Sztuka Legionów Polskich

11 listopada przypada polskie święto narodowe. Upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po niewoli, jaka trwała od końca XVIII wieku, kiedy kraj podzielili między siebie sąsiedzi – Rosja, Prusy i Austria. Krakowskie Muzeum Narodowe stworzyło okazję by na walkę o niepodległość spojrzeć z ciekawej perspektywy. Na specjalnej wystawie zgromadziło dzieła sztuki stworzone przez artystów ze wszystkich zaborów, którzy służyli w Legionach Polskich i o niepodległość walczyli.
Legiony były formacją powstałą w sierpniu 1914 roku, a więc na samym początku I wojny światowej. Skupiły polskie organizacje paramilitarne, którym nadano strukturę wojskową podporządkowaną najpierw władzom austriackim. Legioniści walczyli z armią rosyjską, aż do lata 1917 r. kiedy w większości odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec.
Skomplikowane losy Legionów są ważną częścią polskiego mitu narodowego. Tworzyli go już artyści, którzy w Legionach służyli. Było ich w tych szeregach ok. 180. Co szósty z nich poszedł do Legionów niemal wprost z pracowni krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studiowali. Ich profesorowie często wyjeżdżali w strefy walko w charakterze malarzy wojennych. Legioniści-artyści walczyli, ale też dokumentowali losy swoje i formacji. Malowali i rysowali portrety swoich kolegów, dowódców, walkę i codzienne życie legionistów.
Na wystawie „Sztuka Legionów Polskich” zgromadzono ok. 150 obrazów i rysunków pochodzących ze zbiorów własnych Muzeum Narodowego oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, krakowskiego Muzeum Historycznego i z kolekcji prywatnych. Wśród twórców prezentowanych dzieł są m.in. Julian Fałat, Leopold Gottlieb i Kazimierz Sichulski.

niemiecki

Der 11. November ist der polnische Nationalfeiertag. Er erinnert an die Wiedererlangung der polnischen Unabhängigkeit im Jahre 1918 nach der Besetzung, die seit dem Beginn des 18. Jh. herrschte, als die Nachbarstaaten – Russland, Preußen und Österreich das Land unter sich aufgeteilt hatten. Das Krakauer Nationalmuseum schuf die Gelegenheit, den Kampf um die Unabhängigkeit aus einer interessanten Perspektive zu sehen. In einer speziellen Ausstellung wurden Kunstwerke zusammengetragen, geschaffen von Künstlern aus allen Teilgebieten, die in den polnischen Legionen gedient und um die Unabhängigkeit gekämpft hatten.
PLACES WORTH YOUR TIME