The District of Komańcza Counts on Tourism and Sports

0

angielski

 The district of Komańcza is situated in the southern part of the Podkarpackie Region, in the drainage basin of the Osława river, which constitutes a meeting point of the Lower Beskid (Beskid Niski) and the Bieszczady Mountains. In the south it borders with the Republic of Slovakia, which can be entered by three border crossings. The district extends over a vast area of 45,500 ha, which places it in third place in Poland area-wise, but with a population of only 5,300 it is a rather underpopulated area. Komańcza district enjoys the reputation of one of the cleanest areas in Poland. It is a member of the Healthy Polish Towns Association and has been an environmentally friendly district since 1990.
Komańcza developed as a holiday venue in the interwar years. Several buildings still exist which go back to that time: two mountain pensions, a PTTK hostel, and a convent belonging to nuns of the order of the Holy Family of Nazareth, which was visited by Karol Wojtyła, later Pope John Paul II, during his mountain hikes. It was there that Primate Karol Wyszyński was interned in the years 1955-56.
The district lies within the ethnographic territory of the culture of the Rusyn people with its rich religious and secular architecture, language, costumes, and customs. This makes it popular with tourists. It is in the district of Komańcza that one of the biggest concentrations of 19th-century Greek Catholic churches which have complete iconostases.
The natural assets of the district are protected by the Jaśliński and Ciśniańsko-Wetliński landscape parks, and nature sanctuaries including ‘Zwiezło’ with the Duszatyńskie Lakes and the Gorge of the Osława near Duszatyn.
Numerous tourist routes, biking and hiking tracks run through the picturesque area of the districts, including the Komańcza Walk (a natural history educational route, the Osława Valley Icon Route, and the Wooden Architecture Route).
The tradition of sport in Komańcza goes back to the first part of the previous century, and still has a strong position in the district. It was in Komańcza that Alojzy ‘Alex’ Ehrich, a table tennis player, winner of six world championships medals and one of the first trainers of this discipline in the world, was born. Winter sports, including cross-country, have been developing dynamically in Komańcza since the 1960s. Three-day long regional championships of rural sports teams, with cross-country events and relay runs, have been held there.
Sports traditions are still maintained by the authorities of the district and more and more sports events, summer and winter alike, are held here every year. In summer:
– MTB Transborder Cycling Race,
– ‘Following Wild Cats’ Bicycle Marathon,
– Polish-Slovak Firemens’ Tournament,
– District Football Competition for primary and lower secondary schools,
– All-Poland Korfball Competition for primary and lower secondary schools,
– active participation in the ‘Poland runs’ campaign.
In winter :
– Polish-Slovak Skiing Competition for towns of the Pokarpackie Region and in Slovakia,
– Skiing holidays for school children.
The district of Komańcza is also a co-organizer of other events including the ‘April Race’, the ‘Butchers Race’, and the cross-country skiing race along the route of the Bieszczady narrow-gauge railway.
The District Popular Sports Club has existed for over 30 years. It has three sections: football, basketball, and mountain biking, which have been quite successful at national and international level.
There are six functioning grass pitches and a football pitch in Rzepedź, but the authorities of the district have made it a point to systematically increase and improve the sports base for children and adults. Therefore, two multi-functional sports fields and a tennis court with artificial grass were opened in the first quarter of this year.
Also a design for a full-size sports hall in Rzepedź is already complete. It will have a 12-metre high climbing wall, seating for 300 spectators, a restaurant, and accommodation for 40 people.
All these activities and investments are to serve the purpose of promoting a healthy lifestyle, because doing sports gives a sense of accomplishment, a healthy and fit body, teaches self-confidence and how to  overcome weakness. Sports mean healthy competition, team work and learning how to lose and win, while preserving respect for the loser.

polski
Gmina Komańcza stawia na turystykę i sport

Gmina Komańcza położona w południowej części województwa podkarpackiego, w dorzeczu Osławy, na styku Beskidu Niskiego i Bieszczad; od południa graniczy z Republika Słowacką, do której prowadzą trzy przejścia graniczne. Rozległy obszar gminy plasuje ją na 3 miejscu w Polsce pod względem wielkości, jej powierzchnia wynosi 45,5 tys. ha przy niewielkiej liczbie ludności (5,3 tys. osób). To jeden z najczystszych obszarów w kraju. Gmina należy do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i już od 1990r. jest gminą ekologiczną. Siedziba władz gminy jest Komańcza.
Komańcza już w latach międzywojennych rozwijała się jako wieś letniskowa. Pozostałościami z tamtego okresu są dwa pensjonaty górskie schronisko turystyczne PTTK oraz Klasztor sióstr Nazaretanek, który w latach 50-tych XX w. odwiedzał kilkakrotnie podczas wędrówek górskich ks. Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan PawełII, a w latach 1955-1956 tu właśnie był internowany ks. Kardynał Stefan Wyszyński.
O walorach turystycznych gminy świadczy przynależność do regionu etnograficznego kultury Łemków przejawiająca się bogatą architekturą sakralną i świecką, językiem, strojami, zwyczajami. Na terenie gminy znajduje się jedno z największych skupisk XIX wiecznych cerkwi w Polsce posiadających kompletny ikonostas.
Bogate walory przyrodnicze gminy chronione są przez parki krajobrazowe: Jaśliski oraz Ciśniańsko- Wetliński; rezerwaty przyrody, m.in.: „Zwiezło” z Jeziorkami Duszatyńskimi, Przełom Osławy pod Duszatynem.
Przez malownicze tereny gminy przebiegają także liczne szlaki turystyczne, trasy rowerowe, ścieżki spacerowe, m.in. Ścieżka dydaktyczna przyrodniczo-historyczna po Komańczy, Szlak Ikon Doliny Osławy, Szlak Architektury Drewnianej.
W Gminie Komańcza duże znaczenie odgrywa sport sięgający swymi tradycjami I połowy  ubiegłego wieku. To właśnie w Komańczy w 1914r. urodził się Alojzy „Alex” Ehrlich – tenisista stołowy, zdobywca 6 medali na mistrzostwach świata, jeden z pierwszych trenerów tej dyscypliny na świecie. Od 60-tych lat ubiegłego wieku prężnie rozwijały się w Komańczy sporty zimowe, m.in. biegi płaskie. Tu organizowane były trzydniowe Wojewódzkie Mistrzostwa Zrzeszenia LZS, podczas których rozegrane zostały wszystkie konkurencje biegowe oraz sztafety. Przy szkole podstawowej w Komańczy działała wówczas szkółka narciarska, której członkowie z powodzeniem brali udział w zawodach ogólnopolskich.
Tradycje sportowe są tutaj nadal pielęgnowane przez władze gminne i z każdym rokiem organizowanych jest coraz więcej imprez sportowych tak letnich, jak i zimowych. Do imprez cyklicznych należą m.in.:
– Transgraniczny Wyścig Rowerów Górskich MTB oraz Maraton Rowerowy „Tropami Żbików”
– Polsko- Słowackie Zawody Strażackie
– Gminne Zawody Piłki Nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjów
– Ogólnopolski turniej Korfballu młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów
– aktywny udział w akcji pn. „Polska Biega”
a zimą:
– Polsko- Słowackie Zawody Narciarskie Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów województwa podkarpackiego
– „Ferie z nartami” dla młodzieży szkolnej
Gmina Komańcza jest również współorganizatorem „Kwietnego Biegu”, „Biegu Rzeźnika”, biegu narciarskiego „Szlakiem Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej”
Na terenie Gminy Komańcza od ponad 30 lat działa Stowarzyszenie Gminny Ludowy Klub sportowy, który obecnie skupia trzy sekcje: piłki nożnej,  piłki koszykowej oraz sekcje rowerów górskich, która w ostatnich latach odnosiła i odnosi sukcesy na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Władze gminy nie ustają w staraniach, żeby prócz obecnie funkcjonujących sześciu boisk trawiastych oraz stadionu piłkarskiego w Rzepedzi, systematycznie powiększać i ulepszać bazę sportową dostępną dla młodzieży i dorosłych. Dlatego też w I kwartale b.r. oddano do użytku w Rzepedzi dwa kompleksy wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz kort ze sztuczną trawą.
Ukończony jest już projekt budowy pełnowymiarowej hali sportowej w Rzepedzi z 12 metrową ścianką wspinaczkową, widownią na 300 osób, zapleczem noclegowym i gastronomicznym dla 40 osób.
Wszystkie te działania oraz inwestycje które powstają mają służyć promowaniu zdrowego stylu życia, albowiem wiadomo że uprawianie sportu daje poczucie spełnienia, zdrowe ciało, uczy wytrwałości w dążeniu do celu, pokonywania własnych słabości, wiary w siebie. Sport to zdrowa rywalizacja, praca w zespole oraz umiejętność przegrywania i wygrywania przy pełnym szacunku dla pokonanych.

niemiecki

Die Gemeinde Komańcza ist im südlichen Teil der Woiwodschaft Unterkarpaten, im Einzugsgebiet des Flusses Osława, an der Grenze von Beskid Niski und Bieszczady gelegen. Im Süden grenzt sie an die Slowakische Republik, in die drei Grenzübergänge führen. Das ausgedehnte Gemeindegebiet verleiht ihr den dritten Platz in Polen hinsichtlich der Größe. Ihre Fläche beträgt 45,5 Tausend ha bei einer geringeren Bevölkerungszahl von 5.300 Personen. Die Gemeinde zählt zu den reinsten Gebieten im Lande, gehört zum Verein der Gesunden Städte Polens und ist bereits seit 1990 eine ökologische Gemeinde. Der Sitz der Verwaltung befindet sich in Komańcza. Komańcza entwickelte sich bereits in der Zwischenkriegszeit zur Sommerfrische. Aus damaliger Zeit gibt es zwei Pensionen, eine Gebirgsherberge der Polnischen Gesellschaft für Touristik und Landeskunde sowie das Kloster der Nazarethanerinnen, das der Priester Karol Wojtyła, der spätere Papst Johannes Paul II., in den 50er Jahren bei seinen Bergwanderungen mehrmals besuchte. In den Jahren 1955-1956 war hier Kardinal Stefan Wyszyński interniert.

rosyjski

Гмина Команьча расположена в южной части Подкарпатского воеводства, в бассейне реки Ослава, на стыке Бещад и Низкого Бескида. На юге граничит со Словацкой Республикой; границу можно пересечь в одном из трех пограничных пунктах. Большая территория ставит гмину на третьем по величине месте в Польше; общая площадь гмины составляет 45,4 тыс. га, но проживает здесь немного людей (5,3 тыс. человек). Это один из наиболее экологически чистых регионов страны. Гмина является членом Польской ассоциации здоровых городов и  уже с 1990 года считается экологической гминой. Органы местной власти гмины находятся в Команьче. Команьча, как сельский курорт, развивалась уже с междувоенного периода. С тех времен сохранились два пансионата, горная туристическая база и монастырь ордена сестер-Назаретанок, который в 50-е годы, во время горных экскурсий, несколько раз посещал ксендз Кароль Войтыла, будущий папа римский Йоанн Павел II. В период 1955-1956 гг. именно здесь был интернирован примас католической церкви, кардинал Стефан Вышинский.

ukraiński

Гмина Команьча расположена в южной части Подкарпатского воеводства, в бассейне реки Ослава, на стыке Бещад и Низкого Бескида. На юге граничит со Словацкой Республикой; границу можно пересечь в одном из трех пограничных пунктах. Большая территория ставит гмину на третьем по величине месте в Польше; общая площадь гмины составляет 45,4 тыс. га, но проживает здесь немного людей (5,3 тыс. человек). Это один из наиболее экологически чистых регионов страны. Гмина является членом Польской ассоциации здоровых городов и  уже с 1990 года считается экологической гминой. Органы местной власти гмины находятся в Команьче. Команьча, как сельский курорт, развивалась уже с междувоенного периода. С тех времен сохранились два пансионата, горная туристическая база и монастырь ордена сестер-Назаретанок, который в 50-е годы, во время горных экскурсий, несколько раз посещал ксендз Кароль Войтыла, будущий папа римский Йоанн Павел II. В период 1955-1956 гг. именно здесь был интернирован примас католической церкви, кардинал Стефан Вышинский.
PLACES WORTH YOUR TIME