The District of Lutowiska

0

angielski

The district of Lutowiska is situated in a distant area of the south-east of Poland. It has a population density of only five people to each of its 476 square kilometres and 94% of its area is covered by primeval Carpathian Forest. It was the attractiveness of the district’s nature and landscape that brought it legal protection by the creation of the Bieszczady Mountains National Park and two Landscape Parks which adjoin it. The whole area is available for hiking, horse-riding and cycling along marked routes and tracks as well as forest paths. The accommodation and catering services available in the district are accessible at any time of the year.
The Wysokie Bieszczady (High Bieszczady) Mountains, the meadows on their slopes, and the highest peaks of the East Carpathian Mountains are among the biggest tourist attractions. The forest, decorated with a multi-colour band in autumn, the snowy dome of the dominating meadows in winter, and the carpet of various flowers in blossom together with rivers, mountain streams and creeks running down the slopes in spring leave unforgettable and personal impressions. The peace and quiet, the scarcity of people and the clean, warm and hospitable tourist facilities offering accommodation ensure an opportunity for a quiet, safe and attractive rest.
We offer visitors:
– hiking, horse-riding and skiing trips on marked routes (with or without a guide),
– winter attractions including ski-touring tracks, cross-country skiing tracks, individual skiing hikes (skis or snow-shoes),
– trips with a guide (skier and naturalist) in search of tracks of wild animals, watching the changing nature, in autumn listening to the rut of deer and in spring to the sounds of the mating rites of owls and wood-cocks and the noises of awakening nature,
– evening gatherings in tourist stations and educational centres of the Bieszczady National Park to meet invited inhabitants of the Bieszczady region,
– courses and educational events (knowledge of nature, history, embroidery, sculpture, weaving, painting) organised for young people and other guests in facilities belonging to the district or the Park,
– rest in facilities adjusted to winter conditions  and with the possibility of full access to tourist attractions in any season and weather conditions. We recommend using our marked hiking-skiing routes around Ustrzyki Dolne and Lutowiska, the horse-riding stable in Wołosate (Protective Breeding of the East Carpathian Horse) offering indoor riding lessons, ski-lifts in Ustrzyki Górne, Dwerniczek and Zatwarnica, indoor swimming pools in Ustrzyki Górne, Ustrzyki Dolne and Smrek, visiting neighbouring towns and sites of cultural interest. It is also possible to take an attractive individual or organised group trip to Lvov (Ukraine) and to Slovakia from our district.
The whole of the Bieszczady Mountains can be accessed comfortably and safely all year round as the snow on the roads is removed systematically (drivers always have to drive with care nonetheless). Our suggested access route is from Ustrzyki Dolne to Lutowiska and then further to the holiday-making villages of Ustrzyki Górne, Wołosate, Muczne, Tarnawa (own transport available), Dwernik, and Zatwarnica.
Notice. The Bieszczady unit of the Volunteer Mountain Rescue Service (GOPR) provides rescue and assistance in emergency to all people present in the mountains. Emergency calls: 985 or +48(0)13 461 0313 (Ustrzyki Górne station).
Information:
1. The District Information Centre in Lutowiska (information on the district, accommodation available, attractions, etc.) tel.: +48(0)13 461 0013; e-mail: gci@lutowiska.pl, www.lutowiska.pl
2. The Information-Education Centre of the Bieszczady National Park in Lutowiska (information on organisation of stay and visiting the Bieszczady National Park) tel. +48(0)13 461 0350; e-mail: oie@bdpn.pl , www.oie.bdpn.pl

polski
Gmina Lutowiska

Gmina Lutowiska to najdalej wysunięty na południowy-wschód zakątek Polski. Jest najmniej zaludnioną gminą w Polsce. Na każdym z jej 476 km2 mieszka zaledwie 5 osób, a w dodatku 94 proc. powierzchni gminy pokrytych jest Puszczą Karpacką. Atrakcyjność przyrody i krajobrazu Gminy Lutowiska stała się podstawą objęcia tych terenów ochroną Bieszczadzkiego Parku Narodowego, oraz dwóch Parków Krajobrazowych stanowiących jego otulinę. Cały obszar jest udostępniony do zwiedzania systemem znakowanych szlaków turystycznych, pieszych, konnych i rowerowych oraz dróg leśnych. Funkcjonuje tu pełne zaplecze noclegowo-żywieniowe z dostępem w każdej porze roku do atrakcji turystycznych.
Wysokie Bieszczady i znajdujące się tam połoniny – najwyższe szczyty Polskich Karpat Wschodnich stanowią największą atrakcję turystyczną. Połoniny – jesienią przystrojone na zboczach wielokolorowym lasem, w zimie górujące śnieżną kopułą, a wiosną okryte kobiercem różnorodnych kwiatów i pędzących w dół górskich strumieni i potoków dają obraz niezapomnianych doznań i przeżyć osobistych. Dodatkowo cisza, spokój, mała ilość ludzi w tych porach roku oraz czyste, ciepłe i gościnne obiekty noclegowe dają możliwość spokojnego, bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku.
Turystom zapewniamy:
– piesze, narciarskie, konne i rowerowe wędrówki po oznakowanych szlakach turystycznych (z przewodnikiem lub bez)
– atrakcje zimowe – trasy narciarskie skiturowe, trasy narciarskie biegowe, wędrówki indywidualne na nartach i rakietach śnieżnych,
– wędrówki z przewodnikiem – narciarzem i przyrodnikiem w poszukiwaniu tropów dzikich zwierząt, obserwacji zmieniającej się przyrody, jesienią wysłuchiwanie rykowiska jeleni, wiosną odłogów sów, derkaczy, słonek, oraz szmerów budzącej się przyrody,
– wieczory spędzane w schroniskach górskich, oraz w ośrodkach edukacyjnych BdPN z udziałem zaproszonych gości i mieszkańców Bieszczadów,
– szkolenia i zajęcia edukacyjne na zamówienie organizowane dla młodzieży i gości w obiektach Parku i Gminy w zakresie znajomości przyrody, historii, oraz zdobywania umiejętności rzemiosła artystycznego np. haftu, rzeźby, tkactwa, malarstwa.
– wypoczynek w obiektach dostosowanych do warunków zimowych z możliwością skorzystania z atrakcji turystycznych o każdej porze roku i warunkach pogodowych. Zachęcamy do korzystania z oznakowanych ścieżek narciarsko-spacerowych wokół miejscowości Ustrzyki Górne, Lutowiska, bazy turystyki konnej w Wołosatem (Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego) z możliwością nauki jazdy w krytej ujeżdżalni, z wyciągów rekreacyjnych narciarskich w Ustrzykach Górnych, Dwerniczku, basenów kąpielowych krytych w Ustrzykach Górnych, Ustrzykach Dolnych i Smreku oraz zwiedzania znajdujących się w sąsiedztwie miast i zabytków kultury. Atrakcyjność pobytu w naszej gminie zwiększa możliwość wyjazdu na krótką samodzielną lub zorganizowaną wycieczkę na Ukrainę (Lwów) lub na Słowację.
Dojazd w Bieszczady jest wygodny i bezpieczny w okresie całego roku do wszystkich miejscowości bieszczadzkich. Drogi są systematycznie odśnieżane – wymagają jednak rozważnej jazdy kierowców. Proponujemy dojazd z Ustrzyk Dolnych do Lutowisk i dalej do wsi letniskowych – Ustrzyki Górne, Wołosate, Muczne – Tarnawa (własny transport), Dwernik i Zatwarnica.
Uwaga – pomocy udziela na wezwanie osobom przebywającym w górach Bieszczadzka Grupa GOPR  tel. alarmowy 985, Stacja w Ustrzykach Górnych tel. +48 (0) 13 461 0606
Informacji udziela:
1. Gminne Centrum Informacji w Lutowiskach w zakresie informacji o gminie, bazie noclegowej i atrakcjach tel. (013) 4610313,  e-mail: gci@lutowiska.pl, www.lutowiska.pl
2. Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny (OIE) BdPN w Lutowiskach zakresie organizacji pobytu i zwiedzania Bieszczadzkiego Parku Narodowego, tel. (013) 4610350; mail oie@bdpn.pl; www.oie.bdpn.pl

niemiecki

Gemeinde Lutowiska – Sie bildet den am weitesten südöstlich vorgeschobenen Teil Polens. Gleichzeitig ist sie die am wenigsten bevölkerte Gemeinde in Polen. Auf jedem ihrer 476 km2 leben nur 5 Personen und dazu sind 94% der Gemeindefläche mit Karpaten-Urwald bedeckt. Die Anziehungskraft der Natur und der Landschaft der Gemeinde Lutowiska war die Grundlage für die Einbeziehung dieser Gebiete in den Schutz des Nationalparks von Bieszczady sowie zweier Landschaftsparks, die die Umhüllung des Nationalparks darstellen. Das ganze Gebiet ist mit einem System von markierten Wander-, Reit- und Fahrradrouten sowie einem System von Besichtigungs- Waldwegen gut erschlossen. Es gibt hier eine komplexe Unterkunfts- und Verpflegungsbasis mit Zugang zu touristischen Attraktionen in jeder Jahreszeit.
Die Hohen Bieszczady, die höchsten Gipfel der Polnischen Ostkarpaten, und die dort vorhandenen Bergweiden stellen die größte touristische Attraktion dar. Die Bergweiden, im Herbst an ihren Hängen mit bunten Wäldern geschmückt, im Winter von Schneekuppen überragt und im Frühling mit einem Teppich der verschiedensten Blumen bedeckt sowie von nach unten rinnenden Gebirgsbächen und – strömen durchschnitten, vermitteln unvergessliche Eindrücke und einmalige persönliche Erlebnisse. Dazu noch die Stille, Ruhe, wenige Menschen um diese Jahreszeiten sowie saubere, gemütliche und gastfreundliche Übernachtungsobjekte schaffen die Voraussetzung für eine gelassene, sichere und attraktive Erholung.

rosyjski

Гмина Лютовиска – наиболее выдвинутый на юго-восток уголок Польши, одновременно является самой малонаселенной гминой в Польше. На каждом ее километре (476 кв. км) проживает всего лишь 5 человек, а на 94% ее площади расположена Карпатская пуща. Уникальная природа и ландшафты стали основанием для включения Гмины Лютовиска в состав охраняемой территории Бещадского национального парка и двух, окружающих его, ландшафтных парков. Вся территория доступна для посещения, благодаря системе обозначенных туристических, конных и велосипедных маршрутов и лесных дорог. Здесь расположился гостинично-ресторанный комплекс, предлагающий все услуги, а туристическими достопримечательностями и мероприятиями можно пользоваться в любое время года.
Высокое Бещады и находящиеся там полонины – самые высокие вершины польских Восточных Карпат – являются наиболее привлекательной туристической достопримечательностью. Полонины – осенью на склонах украшенные многоцветным лесом, зимой – возвышающиеся снежным куполом, а весной – покрытые ковром разнообразных цветов и мчащихся вниз горных ручьев и потоков – создают возможность незабываемых ощущений и личных переживаний. Дополнительно тишина, спокойствие, небольшое количество людей в эти времена года и чистые, теплые, гостеприимные гостиничные комплексы позволяют на спокойный, безопасный и увлекательный отдых.

ukraiński

Гміна Лютовиська – це найбільш висунутий на південний-схід закуток Польщі. Найменш населена гміна у нашій країні. На кожному з 476 км2 її території живе лише 5 осіб, а 94 відсотки покриті Карпатською Пущею. Привабливість природи та краєвидів спонукала прийняти рішення про захист цього місця Бєщадським національним парком та двома Парками краєвидів, які його оточують. Вся територія доступна для відвідування та поділена на кілька туристичних маршрутів: піших, кінних та велосипедних, а також лісових стежок. Тут існує повне забезпечення нічлігами та харчуванням, а також цілорічний доступ до туристичних розваг.
Високі Бєщади та тамтешні полонини – найвищі вершини Польських Східних Карпатів – є привабливими для туристів. Полонини – восени прикрашені на схилах різноколірним лісом, взимку височіють сніговим куполом, весною застелені різноманіттям квітів та текучих вниз гірських струмків та потоків – є джерелом незабутніх вражень та особистих переживань. Крім того тиша та спокій, невелика кількість людей у ці пори року, а також чисті, теплі та гостинні місця, де можна переночувати дають можливість спокійно, безпечно та цікаво відпочити.

Information published at 4 August 2008

PLACES WORTH YOUR TIME