The Sanok County

0

angielski

 The Sanok County is a charming spot in the south-eastern corner of Poland. Located on the rivers San and Os∏awa, it is situated not only at the boundary of the Eastern and Western Carpathians, but also at the Polish and Slovakian border, which greatly impacts its character, and which means that it is influenced by both Eastern and Western Europe.
This peculiar character of the frontier is definitely impressed on nature. On the area of merely 1225 square kilometers, you can find plant and animal species characteristic of both parts of Europe. Diversified relief, huge forests, clean rivers, tourist trails with appropriate infrastructure (including thematic ones like: the Trail of Icons, In the Footsteps of the Good Soldier Schveik, the Molotov Line, Frontier Artists, Petroleum Trail) encourage to take up different trips, also horseback riding or cycling. During such trips one can see European bison, deer, beavers, and if you are lucky also wild cats, lynx or wolves, and always all kinds of birds. In clear waters you can fish.
In winter, trails are only accessible for experienced tourists. Those who come with sports and recreational expectations, can use ski lifts in Karlików, Komaƒcza, Wojskie and Zagórz, or ice hall in Sanok.
It is definitely recommended to visit the Historical Museum in Sanok which houses one of the greatest exhibitions of icons (from the 15th to 18th centuries) in Europe, and a collection of Zdzis∏aw Beksiƒski’s works. The Museum collections also include works by outstanding contemporary Polish painters, and painters of the mid-war period. It is also the archaeological relics found at the Horodyszcze Hill in Trepcza, which is supposedly the original town location of Sanok, with encolpions and kolts (p. 33), rarities in Poland among them; that deserve special attention, too.
The Sanok County offers one more attraction – a possibility to make a journey back in time. All you need to do is to go to the biggest open museum of old buildings in Poland that is to the Museum of Folk Architecture (Muzeum Budownictwa Ludowego) in Sanok. Wooden churches of all Christian denominations charm with their simplicity and beauty. Technology lovers, in the „oil” sector can trace the development of petroleum excavation methods from the end of the 19th century to the present day. In the exhibition pavilion, beside temporary exhibitions, there is also a permanent collection of icons.
However, the greatest asset of the Sanok County is its cultural diversity which can be experienced during many big events organised there annually:
– Folk Fair („Jarmark Folklorystyczny”) in June, and Folk Farewell to Summer („Folkowe po˝egnanie lata”) in September organised by the Museum of Folk Architecture in Sanok;
– Sanok Guitar Sessions („Sanockie Spotkania Gitarowe”) and Sanok Accordion Sessions („Sanockie Spotkania Akordeonowe”) organised by the State Music School each alternative year in April;
– Radoszyce Spring („Radoszyckie èróde∏ko”) in June, Border Meetings Komaƒcza – Medzilaborce („Spotkania Przygraniczne Komaƒcza – Medzilaborce”) on first Sunday of August, a Slovakian and Polish cultural event organised by the Roman Catholic Parish in Komaƒcza and Communal Office in Komaƒcza:
– Historical Vehicles Rally in the first week of July, organised by the Association of Historical Vehicles, City and District Culture Centre Zagórz
– Festival of the Ukrainian Culture at the Os∏awa in Mokre in the first week of August organised by the Ukrainian Society in Poland
– Farewell to summer with the hucul horse (the Carpathian pony) in the last week of August, horse rallies and cattle drives (during summer holidays), organised by the Experimental Chair of the Zootechnology Institute in Odrzechowa;
– Galician Rutting (break of August and September) organised by the City and District Culture Centre Zagórz.Having attended many events and having visited many tourist attractions, visitors are offered good food in different restaurants, pubs and bars. Food offer is diversified and suitable to various tastes.
Warm welcome to the Sanok County!

polski
Powiat sanocki

Powiat sanocki to uroczy zakątek na południowo – wschodnim krańcu Polski. Położony nad rzekami San i Osławą, leży nie tylko na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich, ale również polsko – słowackim i co ma ogromne znaczenie dla jego kolorytu, na styku kultury Europy Zachodniej i Wschodniej .
Ta swoista kresowość odcisnęła swoje wyraźne piętno na przyrodzie. Na obszarze zaledwie 1225 km2 można znaleźć gatunki roślin i zwierząt charakterystycznych dla obu części Europy.
Zróżnicowana rzeźba terenu, duże kompleksy leśne, czyste rzeki, wytyczone szlaki turystyczne (w tym tematyczne: Ikon, Śladami Dobrego Wojaka Szwejka, Linii Mołotowa, Artyści Pogranicza, Naftowy) wraz z odpowiednią infrastrukturą zachęcają do wycieczek w każdej formie w tym również konnej i rowerowej. W ich czasie można bez trudu zobaczyć: żubry, jelenie, bobry przy większym szczęściu: żbiki, rysie czy wilki oraz wszystkie gatunki ptaków, a w czystych rzekach złowić ryby.
Zimą szlaki są dostępne dla wytrawnych turystów. Ci, nastawieni na rekreacje, mogą korzystać z wyciągów narciarskich w Karlikowie, Komańczy, Wójskim, Zagórzu czy z hali lodowej w Sanoku.
Każdy odwiedzający powiat sanocki powinien wstąpić do Muzeum Historycznego w Sanoku, gdzie znajduje się jeden z największych w Europie zbiorów ikon (od XV do XVIII w.) oraz kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego. Ekspozycje Muzeum uzupełniają prace wybitnych polskich malarzy okresu międzywojennego i współczesnych. Na szczególną uwagę zasługują zabytki archeologiczne znalezione na wzgórzu Horodyszcze w m. Trepcza, prawdopodobnej pierwotnej lokalizacji Sanoka, a wśród nich bardzo rzadko znajdywane na terenie Polski enkolpiony i kołty (str. 33).
Powiat sanocki oferuje jeszcze jedną wyjątkową atrakcję – możliwość odbycia wycieczki w przeszłość. Wystarczy tylko wybrać się do największego w Polsce otwartego muzeum dawnego budownictwa, czyli do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Drewniane świątynie wszystkich wyznań chrześcijańskich oczarowują swą prostotą i pięknem. Miłośnicy techniki w sektorze „naftowym” mogą prześledzić rozwój metod wydobycia ropy naftowej od XIX w. do współczesności. W pawilonie wystawienniczym oprócz wystaw czasowych można zobaczyć kolekcję ikon.
Jednak największym walorem powiatu sanockiego jest różnorodność kulturowa, którą najłatwiej poznać podczas dużych imprez organizowanych co roku w powiecie:
– „Jarmark Folklorystyczny” (czerwiec) i „Folkowe pożegnanie lata” (wrzesień) – organizowane przez MBL w Sanoku;
– „Sanockie Spotkania Gitarowe” i „Sanockie Spotkania Akordeonowe” Państwowej Szkoły Muzycznej, organizowane naprzemiennie każdego roku w kwietniu;
– „Radoszyckie Źródełko” (czerwiec), „Spotkania Przygraniczne Komańcza – Medzilaborce” ( pierwsza niedziela sierpnia) – imprezy słowacko – polskie organizowana przez parafię greckokatolicką w Komańczy i UG w Komańczy:
– Zlot Pojazdów Zabytkowych (pierwszy tydzień lipca) – organizuje go Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych MGOK Zagórz
– Dni Kultury Ukraińskiej nad Osławą w Mokrem ( pierwszy tydzień sierpnia) organizatorem jest Związek Ukraińców w Polsce
– Pożegnanie lata z koniem huculskim (ostatni tydzień sierpnia), konne rajdy i spędy bydła (w czasie wakacji), organizuje Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej;
– Rykowisko Galicyjskie (przełom sierpnia i września) organizuje MGOK Zagórz.
Po tych atrakcjach w licznych restauracjach, karczmach i barach utrzymanych w stylistyce różnych epok można smacznie zjeść. Oferta gastronomiczna jest szeroka i dostosowana do zróżnicowanych potrzeb gości odwiedzających powiat sanocki.
Czekamy na każdego z Was – serdecznie zapraszamy.

niemiecki

Der Kreis Sanok ist eine reizvolle Ecke am südöstlichen Ende Polens. Gelegen an den Flüssen San und Osława, befindet er sich nicht nur an der Grenze der Ost- und Westkarpaten, sondern auch im polnisch-slowakischen Grenzgebiet und am Berührungspunkt der Kulturen West- und Osteuropas, was eine gravierende Bedeutung für seine Vielfältigkeit hat.
Das differenzierte Bodenrelief, riesige Waldkomplexe, saubere Flüsse und markierte touristische Routen (darunter Themenrouten wie: Ikonen, auf den Spuren des braven Soldaten Schwejk, Molotow-Linie, Künstler des Grenzgebietes, Petroleum) zusammen mit der entsprechenden Infrastruktur laden zu Ausflügen verschiedener Art, darunter Reit- und Fahrradtouren ein. Unterwegs kann man ganz ohne Anstrengung Wisente, Hirsche, Biber und mit etwas Glück Wildkatzen, Luchse oder Wölfe sowie zahlreiche Gattungen von Vögeln sehen und in sauberen Flüssen Fische angeln.
Im Winter sind die Routen nur für erfahrene Touristen zugänglich. Diejenigen, die nur auf Erholung eingestellt sind, können Schilifte in Karlików, Komańcza, Wojskie, Zagórz oder eine Kunsteishalle in Sanok in Anspruch nehmen.
Jeder, der den Kreis Sanok besucht, sollte ins Historische Museum in Sanok gehen, wo sich eine der größten Ikonen-Sammlungen (vom 15. bis zum 18. Jh.) in Europa sowie die Kollektion der Arbeiten von Zdzisław Beksiński befinden. Sehenswert ist auch das größte polnische Freilichtmuseum des ehemaligen Bauwesens, das Museum des Volksbauwesens in Sanok.

rosyjski

Саноцкий повят это удивительный уголок в юго-восточной части Польши. Он расположен над реками Сан и Ослава, поэтому лежит не только на границе Восточных и Западных Карпат, но также польско-словацкой, что имеет огромное значение для его колорита на стыке западной и восточной культур.
Многообразный ландшафт территории, большие лесные комплексы, чистые реки, проложенные туристические трассы (в том числе тематические: Икон, По следам бравого солдата Швейка, Линии Молотова, Художников пограничья, Нефтяная), вместе с соответствующей инфраструктурой, приглашают на экскурсию любого типа, в том числе конную и велосипедную. Во время экскурсий без проблем можно увидеть зубров, оленей, бобров, если повезет то даже диких кошек, рысей или волков, а также все виды птиц. В чистых реках можно ловить рыбу.
Зимой трассы доступны для умелых туристов. Желающие отдохнуть могут воспользоваться лыжными подъемниками в Карликове, Команьче, Войском, Загуже или покататься на коньках на катке в Саноке.
Все, кто посещает Саноцкий повят, должны побывать в Историческом музее в Саноке, где находится одна из самых больших в Европе коллекций икон XV – XVIII вв. и сбор работ Здислава Бескинского. А также посетить крупнейший в Польше музей древнего зодчества под открытым небом – Музей народного деревянного зодчества в Саноке.

ukraiński

Сяноцький повіт – це мальовничий куточок на північному-сході Польщі. Розташований на річках Сян та Ослава, знаходиться на межі Східних та Західних Карпат. Особливого колориту додає йому також розташування на польсько-словацькому пограниччі. Це місце, в якому можна побачити елементи культури як Східної, так і Західної Європи.
Різноманітний ландшафт разом з великими лісовими комплексами, чистими річками, виділеними туристичними маршрутами (в тому числі тематичними: «Шлях Ікон», «По стопах бравого вояка Швейка», «Лінії Молотова», «Митці пограниччя», «Нафтовий шлях») в поєднанні з відповідною інфраструктурою заохочують до різних форм відпочинку, в тому числі, і до кінних та велосипедних походів. Під час таких екскурсій можна побачити зубрів, оленів, бобрів, а коли пощастить, то й рисей, лісових котів чи вовків. Любителі повудити можуть у чистих річках ловити рибу.
Взимку маршрути доступні також для вибагливих туристів. Ті, які віддають перевагу активному відпочинку, можуть скористатися лижними підйомниками в Карлікові, Команьчи, Войському, Загужі або приємно провести час на ковзанці у Сяноку.
Кожен, хто відвідає Сяноцький повіт, повинен подивитися Історичний музей у м. Сянок, де знаходиться одна з найбільших в Європі колекцій ікон (XV до XVIII ст.ст.), а також роботи художника Здзіслава Бексінського. Рекомендуємо завітати і у Музей архітектури та побуту під відкритим небом у м. Сянок.
PLACES WORTH YOUR TIME