The Tatra Mark is a local quality certificate

0

The Tatra Mark is a local quality certificate, established by the County Office in Zakopane by the Resolution of the County Council No. XX/151/08 18 September 2008.

The aim of the project is full identification of food products, handicraft products, catering, trade and accommodation services in the territory of the Tatra County. The competition contributes to increasing the quality of products offered, increases their prestige and improves the image of the region and its inhabitants.

The advantage for those taking part in the competition for the award of the Tatra Mark is the broad promotion of the brand in Poland and abroad.

The characteristic feature of the Mark is its connection with the territory of the Tatra County, identification with the region and the place where they are produced. (These may be e.g. services, artistic products, food products, tourist offers or other activities deserving – due to their uniqueness – to be awarded the certificate of the Tatra Mark).

The products for which the Certificate will be granted are sold continuously and are generally available.

The awarding of the Tatra Mark certificate takes place in three categories:

first category – foodstuffs

second category – products, handicraft products

third category – catering, shopping, accommodation

and other services

in the territory of the Tatra County.

Marka Tatrzańska – to lokalny certyfikat jakości, ustanowiony przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/151/08 18 września 2008.

Celem przedsięwzięcia jest pełna identyfikacja artykułów spożywczych, produktów rękodzielniczych, usług gastronomicznych, handlowych i  noclegowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego. Konkurs przyczynia się do podniesienia jakości oferowanych produktów, podnosi ich prestiż a także wpływa na poprawę wizerunku regionu i jego mieszkańców.

Atutem dla biorących udział w konkursie o przyznanie Marki Tatrzańskiej jest szeroko rozumiana promocja w kraju i za granicą.

Cechą Marki  jest   związek z terenem Powiatu Tatrzańskiego, identyfikacja z regionem i miejscem, w jakim są wytwarzane.( Mogą to być np. usługi, wyroby artystyczne, produkt żywnościowy, oferta turystyczna lub inne działanie, zasługujące -dzięki swojej unikalności  – na wyróżnienie certyfikatem Marki Tatrzańskiej).

Produkty, którym przyznany zostanie Certyfikat znajdują  w ciągłej sprzedaży i są ogólnie dostępne.

Przyznanie znaku Marka Tatrzańska odbywa się w trzech kategoriach:

pierwsza kategoria – artykuły spożywcze

druga kategoria – wyroby, produkty rękodzielnicze

trzecia kategoria – usługi gastronomiczne, handlowe, noclegowe oraz inne

na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

PLACES WORTH YOUR TIME