What do tourists mean to Krakow’s economy?

0

It’s finally been calculated precisely. In 2016 tourists spent somewhere in the neighborhood of 5.5 billion zloty, that is to say 1.3 billion euro. Domestic tourists spent an average of 306 zloty, and international visitors spent 906 zloty. The study of the impact of tourism on Krakow’s economy was ordered the provincial government and conducted by the Małopolski Chamber of Tourism agency.

On a walk through the historic parts of the city it’s hard not to be impressed – tourists are everywhere in Krakow. This is all the more the case as the city is more than ever oriented towards the needs of its visitors. It is most obvious in Old Town, but also in Kazimierz (the former Jewish quarter), and in the oldest part of Podgorze, the right-bank neighborhood of Krakow. The numbers of permanent residents are decreasing every year, while apartments are being adapted for short-term rentals, and local businesses give way to restaurants, banks, and companies oriented towards meeting other needs of newcomers from all around the world. Krakow is undergoing the socio-economic process that is visible in many of the world’s other large touristic centers.

Krakow’s tourism sector has been experiencing a boom for many years, the best proof of which is the growth in the hotel market. Additional catalysts for development were the opening of the Tauron Arena sports and events stadium, the ICE convention center, and the modern Cracow Expo exposition center. Studies of the tourism industry in Krakow have indicated that tourism accounts for eight percent of the city’s GDP. Slightly more than 40,000 workers are employed in the sector. This last statistic shows the real meaning of tourism for the city. It is an important pillar of the economy but not the only one. The city is developing in many directions. Over the past few years the equally dynamic sector of business services has come to employ more than 50,000 people. Krakow is both a historic and a dynamic city. Both of which attributes make it an interesting destination for visitors from around the world.

Co znaczą turyści dla gospodarki Krakowa?

Wreszcie zostało to precyzyjnie policzone. W 2016 roku turyści wydali w mieście niemal 5,5 miliarda PLN, czyli ok. 1,3 miliarda euro. Turyści krajowi wydawali tu średnio 306 PLN, a zagraniczni 906 PLN. Badania znaczenia turystyki w gospodarce Krakowa przeprowadziła na zlecenie jego samorządu Małopolska Izba Turystyczna.

Kiedy spacerować po historycznej części miasta, trudno oprzeć się wrażeniu, że turyści są w Krakowie wszechobecni. Zwłaszcza, że jest ona w coraz większym stopniu podporządkowana potrzebom turystów. Najlepiej widać to na starówce, ale także na Kazimierzu (dawnej żydowskiej dzielnicy) i w najstarszej części Podgórza, prawobrzeżnej dzielnicy Krakowa. Stałych mieszkańców z każdym rokiem tam ubywa, a mieszkania przeznaczane są na apartamenty na wynajem, a lokale użytkowe zajmują restauracje, oddziały banków i firmy nastawione na zaspokajanie innych potrzeb przybyszów z całego świata. Kraków przechodzi ten proces społeczny-gospodarczy, który jest widoczny w wielu innych wielkich ośrodkach turystycznych świata.

Branża turystyczna od lat przeżywa w Krakowie hossę, czego najlepszym dowodem jest rozwój rynku hotelarskiego. Dodatkowy impuls rozwojowy przyniosło otwarcie wielkie hali widowisko-sportowej Tauron Arena, centrum kongresowego ICE Kraków oraz nowoczesnych hal wystawienniczych Cracow Expo. Według wspomnianych badań branża turystyczna wypracowuje 8 proc. miejskiego PKB. Pracuje w niej nieco ponad 40 tysięcy pracowników. Ta ostatnia informacja pokazuje, realne znaczenie turystyki dla miasta. Jest ważnym, ale jednym z kilku, filarów jego gospodarki. Miasto rozwija się wszechstronnie. W również dynamicznie przez ostatnie lata rozwijającej branży usług biznesowych pracuje tu już ponad 50 tysięcy osób. Kraków to historyczne, ale dynamiczne miasto. Także dlatego jest tak interesujące dla gości z całego świata. (b)

Endlich wurde es präzise gezählt. Im Jahre 2016 haben die Touristen fast 5,5 Milliarden PLN, das heißt 1,3 Milliarden Euro hiergelassen. Inländische Touristen haben dabei im Durchschnitt 306 PLN und ausländische Touristen 906 PLN ausgegeben. Die Untersuchung über die Bedeutung der Touristik für die Wirtschaft Krakaus wurde im Auftrag der Krakauer Selbstverwaltung durch die Kammer für Touristik von Małopolska durchgeführt.

PLACES WORTH YOUR TIME