Europa Środkowa od nowa? – spotkanie z prof. Csabą G. Kissem w MCK

0

3 września 2019 r., Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, godz. 18.00

Gdzie zaczyna się, a gdzie kończy Europa Środkowa? Czy istnieje literatura środkowoeuropejska i co ją wyróżnia? Jaki wizerunek narodu wyłania się w hymnach krajów naszego regionu oraz jakie zapomniane mosty łączą Kraków z Budapesztem? Próbę odpowiedzi na te pytania podejmie prof. Csaba G. Kiss, węgierski historyk kultury i literatury, eseista, znawca problematyki środkowoeuropejskiej w rozmowie z Rafałem Wiśniewskim.

Csaba G. Kiss jest profesorem Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie; do 2010 roku był wykładowcą w Katedrze Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki oraz Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego, profesorem wizytującym na Uniwersytecie Humboldtów
w Berlinie, Uniwersytecie w Zagrzebiu, Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze
oraz Uniwersytecie Karola w Pradze.

Doświadczenie węgierskiego października 1956 – tak ważne dla całego jego pokolenia – i reakcja Polaków na te wydarzenia utwierdziły prof. Kissa w przekonaniu, że dialog polsko-węgierski dostarcza klucza i kontekstu dla zrozumienia dziejów obu krajów, a także ich miejsca
w kulturze i cywilizacji europejskiej.

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na następujących zagadnieniach: nacjonalizm, mity i symbole narodowe w kulturze Europy Środkowej, stosunki węgiersko-polskie i węgiersko-słowackie. Prof. Jacek Purchla we wstępie do wyboru esejów i szkiców prof. Kissa pt. „Lekcja Europy Środkowej” (Międzynarodowe Centrum Kultury 2009) pisał: „Csaba Kiss jest jednym
z naszych najwierniejszych Przyjaciół a zarazem prawdziwym misjonarzem idei Europy Środka [..]. Węgier, który tak wiele wysiłku włożył nie tylko w badanie tożsamości własnego narodu,
lecz może przede wszystkim  w zrozumienie duszy swoich słowiańskich sąsiadów”.

Przywołanym tematom poświęcił wiele książek, które składają się na fascynujący obraz literatury, kultury i zagadnień narodowościowych w Europie Środkowej, kreślony piórem Węgra, dbającego wszakże, aby widzieć sprawy z wielu perspektyw. Prace prof. Csaby G. Kissa wydawane były m.in. we Francji, w Niemczech, Słowacji, Chorwacji i Polsce. W naszym kraju ukazał się „Dziennik polski (1980-1982)” (Instytut Lingwistyki. Filologia Węgierska UAM, Poznań 2000), „Lekcja Europy Środkowej: eseje i szkice” (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2009), „Powinowactwa wyszehradzkie. Wspomnienia, szkice, eseje” (Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2016).

Spotkanie z profesorem poprowadzi Rafał Wiśniewski – hungarysta, dyplomata. W latach 1992–1997 dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Następnie pracownik MSZ, autor reformy dyplomacji kulturalnej, inicjator powstania Instytutu Adama Mickiewicza. Ambasador RP
na Węgrzech (2001–2005). Wiceminister spraw zagranicznych m.in. do spraw współpracy rozwojowej i dyplomacji kulturalnej (2005–2007). Dyrektor generalny Służby Zagranicznej (2007–2010), odpowiedzialny m.in. za połączenie MSZ i UKIE. Ambasador RP w Danii (2010–2015).

PLACES WORTH YOUR TIME