#krecinaseuropa, czyli jak zmienił się Kraków dzięki środkom unijnym

0

#krecinaseuropa
Polska od zawsze leżała w sercu Europy. Nawet wówczas, gdy wiatry historii próbowały ją z mapy
całkowicie wymazać lub spychały we wschodnią strefę wpływów. W grudniu Muzeum Krakowa
przypomina, jak zmienił się Kraków w ostatnich 17 latach dzięki członkostwu w Unii Europejskiej.
Przystąpienie Polski do UE było m.in. efektem referendum akcesyjnego z 2003 roku. W Krakowie za
przystąpieniem do Unii opowiedziało się 83% głosujących, 17% było przeciw, a frekwencja wyniosła
67% (wynik ogólnopolski: 77% za, 23% przeciw, 59% frekwencji).
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego
16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994
roku, roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. Został on
potwierdzony przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994
roku.
Kraków rozpoczął korzystanie z funduszy europejskich jeszcze przed rokiem 2004, w ramach funduszu
przedakcesyjnego ISPA zrealizowano projekt usprawnienia gospodarki odpadami stałymi oraz
rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Płaszów II.
W sumie dzięki środkom unijnym do końca 2019 r. zrealizowano w Krakowie: 340 projektów
(kulturalnych, komunikacyjnych, ekologicznych, edukacyjnych, społecznych), których łącznie
dofinansowanie wniosło prawie 4,8 mld zł, przy wkładzie własnym miasta przekraczającym 3,9 mld zł.
Na terenie miasta swoje inwestycje i projekty realizowały też instytucje podległe Urzędowi
Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, a miasto i działające w nim instytucje pośrednio
korzystały również z projektów ogólnokrajowych. Ze wsparcia unijnego skorzystało także wiele
prywatnych przedsiębiorstwa działające na terenie Krakowa.
Wśród beneficjentów unijnego wsparcia jest też Muzeum Krakowa. Rynek Podziemny, Fabryka
Emalia Oskara Schnidlera, Muzeum Podgórza – to tylko część działań, jakie zrealizowaliśmy przy
współfinansowaniu z UE.
Sprawdź, jak zmieniał się Kraków, wejdź na https://www.facebook.com/muzeumkrakowa.
Zachęcamy również do dzielenia się własnymi wspomnieniami i propozycjami związanymi z efektem
wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dzielcie się nimi w komentarzach na naszym profilu muzealnym!

PLACES WORTH YOUR TIME