Piotr Lutyński w Bunkrze Sztuki

0

Piotr Lutyński Budda, Mars i jeleń

Wernisaż: piątek, 7.2.2020, godz. 18, wstęp wolny

Czas trwania wystawy: 8.2–15.3.2020

Kuratorka: Mirosława Bałazy

Koordynatorka: Jolanta Zawiślak

Skąd wiemy, że to, co widzimy, istnieje naprawdę? Jak uchwycić nieuchwytne i opisać pełnię naszych doświadczeń? Czy to w ogóle możliwe w obliczu ogromu wszechświata i jego wielowymiarowej natury? Te egzystencjalne pytania wyłaniają się z prac Piotra Lutyńskiego, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Najnowsze dzieła, stworzone specjalnie na wystawę, będą zestawione z pracami z lat 2003–2018. Zaprezentowane zostaną obrazy, obiekty, kolaże, filmy, a także dokumentacja działań w pracowni oraz przestrzeni publicznej. Artysta, zafascynowany naturą, materią, fizyką kwantową i kosmosem, dzieli przestrzeń według tych tematów, w wyniku czego powstało pięć obszarów. Przestrzeń Buddy prezentuje postacie z ustawioną na środku figurą istoty oświeconej otoczoną obrazami, w których dominują proste formy centryczne o żywych barwach. Powstaje w ten sposób przestrzeń o charakterze sakralnym, kontemplacyjnym. Przestrzeń Marsa to miejsce wypełnione wielkoformatowymi płótnami i obiektami wolnostojącymi o geometrycznych kształtach oraz zdjęciami tytułowej planety. Przestrzeń zwierzęcia to aranżacja pseudomieszczańskiego salonu zbudowana ze znalezionych przedmiotów i mebli, połączona z dramatem martwego jelenia, uprzedmiotowionego przez cywilizację. Towarzyszą temu kompozycje z elementów organicznych takich jak rogi jelenia, ptasie jajka, szkielety kur. Obszar symboli biologicznych tworzą obrazy skrzynkowe, które powstają od lat 90. Skomponowane są one z ziaren zbóż, muszli ślimaków, nasion, wosku i martwych owadów. Te obiekty zderzają w sobie abstrakcję malarstwa z realizmem natury. Powstaje niezwykłe zestawienie, które – jak mówi autor – pozwala na „ujawnienie się naturalności natury i sztuczności sztuki”. Podsumowaniem tych fascynacji jest film, do którego artysta zaangażował bohatera pochodzącego z Podkarpacia, który przejechał z Piotrem Lutyńskim Polskę i objaśniał świat – według instrukcji artysty – za pomocą pojęć zaczerpniętych z fizyki kwantowej. Przestrzeń Projektu KR 736EJ zawiera dokumentację działań wokół autobusu i pracowni artysty. Odrębność ekspozycji galerii scalają manekiny w strojach zaprojektowanych przez artystę, zainspirowane pracami Kazimierza Malewicza.

W dziełach Lutyńskiego widać nieposkromione pragnienie poznania świata, obecnie ze szczególnym naciskiem na nauki ścisłe. Piotr Lutyński podchodzi do swoich fascynacji z czułą ironią. Sztuka jest dla niego wszechświatem, w obrębie którego może w swobodny sposób mieszać naukę, naturę, emocjonalność i doświadczenia malarstwa.

Na wystawie Piotra Lutyńskiego zostaną pokazane fotografie wspólnego projektu z Jarosławem Rodyczem i Michaelem Wickersonem Kansas w ogniu oraz tkanina autorstwa Anny Nawrot Obraz dla Piotra.

Piotr Lutyński (ur. 1962)

W latach 1983–1990 studiował na Wydziale Pedagogiczno-Plastycznym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury. Piotr Lutyński jest wszechstronnym artystą intermedialnym. Tworzy malarstwo, obiekty, instalacje, performanse muzyczne, pokazy multimedialne. W zaskakujący sposób łączy naturalne tworzywa, m.in. ptasie jaja, trawy, pióra, kamienie, owady lub wosk, z gotowymi obiektami i abstrakcyjnym malarstwem. Niektóre z jego obiektów i instalacji stają się „przedmiotami użytkowymi” nie tylko dla zwierząt.

Program wydarzeń towarzyszących

8.2.2020, sobota, godz. 18 
Performans muzyczny zespołu Rdzeń: Piotr Lutyński – skrzypce, Marek Kozica – wiolonczela, Adam Rzepecki – perkusja, Ewa Wiosna Małas-Libera – saksofon, Zbigniew Libera – perkusja, Fryderyk Lutyński – gitara

16.2.2020, niedziela godz. 12
Oprowadzanie po wystawie z udziałem Piotra Lutyńskiego

8.3.2020, niedziela, godz. 12
Warsztaty dla dzieci prowadzone przez Piotra Lutyńskiego

14.3.2020, sobota, godz. 18
Koncert zespołu Ryszard Krynicki & Rdzeń 2 w składzie: Ryszard Krynicki – recytacja, Piotr Lutyński – skrzypce, Grzegorz Kosowski – gitara elektryczna, Kacper Ivo Matuszewski – perkusja, Fryderyk Lutyński – instrumenty klawiszowe

_____________________

Zapraszamy przedstawicieli mediów do udziału w godzinach prasowych, które odbędą się 7 lutego, piątek, w godzinach 12–13.30

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Szczepański 3a, Kraków

www.bunkier.art.pl

Kontakt dla mediów

Anna Martynowska

główny specjalista ds. promocji

martynowska@bunkier.art.pl

tel. 505 101 776

Przydatne linki

Wydarzenie wystawy

Wydarzenie wernisażu

Strona wystawy


PIOTR LUTYŃSKI BUDDA, MARS AND DEER

8 February – 15 March 2020

opening: 7 February 2020, Friday, 6 pm

curator: Mirosława Bałazy

coordinator: Jolanta Zawiślak

How do we know what we see really exists? How to grasp the ungraspable and describe the totality of our experiences? Is this even possible against the enormousness of the universe and its multidimensional nature? These existential questions emerge from Piotr Lutyński’s works which will be on view in Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art. The latest pieces, created especially for the exhibition, are going to be set side by side with his 2003–2018 artworks. Paintings, objects, collages, films, along with documentation for studio and public space activities will be on display. Captivated by nature, matter, quantum physics and the cosmos, the artist divides the space along their lines, thus giving rise to five domains. The Budda space presents figures with an enlightened entity put in the centre and surrounded by images in which simple circular shapes, vividly coloured, predominate. That way, a space of sacred and contemplative character is established. The Mars space is a place filled with large-format canvases and freestanding geometric objects as well as photographs of the eponymous planet. The animal space manifests as a pseudo-bourgeois living room décor built out of found objects and furniture spliced with the high drama of a dead deer objectified by the civilisation. What accompanies the trappings are compositions of organic elements such as deer antlers, bird eggs, hen skeletons. The realm of biological symbols is made up of box paintings that have been done since the 1990s. They are composed of cereal grains, snail shells, seeds, wax and dead insects. In the odds and ends, the abstraction of painting clashes with the realism of nature. A remarkable juxtaposition, which – the author says – lets “the nature’s naturalness and the art’s artificiality come to light”. These preoccupations are summed up in a film for which the artist cast a man from Subcarpathia as the main character who travelled all over Poland with Piotr Lutyński and explained the world – following the artist’s instructions – with concepts taken from quantum physics. The KR 736EJ project space contains the documentation of activities related to the bus and artist’s atelier. Mannequins in Kazimir Malevich-inspired outfits that the artist designed unify the dissimilar displays.

In Lutyński’s works you can see unbridled ambition to learn the world, at present with a particular emphasis on scientific enquiry. Piotr Lutyński approaches his own fascination with tender irony. Art for him is a universe wherein he can feel free to mix science, nature, emotionality and painting experiences.

Piotr Lutyński exhibition also features photographs of Fire over Kansas, a project he did together with Jarosław Rodycz and Michael Wickerson, and Anna Nawrot’s fabric entitled Image for Piotr.

Piotr Lutyński (b. 1962)

Between 1983 and 1990 he studied at the Pedagogy and Fine Arts Faculty at the University of Silesia, Cieszyn branch. He was awarded the Minister of Culture scholarship twice. Piotr Lutyński is a versatile intermedia artist. He produces paintings, objects, installations, music performances, multimedia shows. His ability is to combine natural materials, e.g. bird eggs, grass, feathers, pebbles, insects or wax, with ready-mades and abstract painting in surprising ways. Some of his objects and installations become “everyday items” not only for animals.

Events to accompany the exhibition:

8 February 2020, Saturday, 8 pm

Music performance by the band Rdzeń: Piotr Lutyński – violin, Marek Kozica – cello, Adam Rzepecki – percussion, Ewa Wiosna Małas-Libera – sax, Zbigniew Libera – percussion, Fryderyk Lutyński – guitar

16 February 2020, Sunday, 12 pm
Piotr Lutyński leads a guided tour of his exhibition

8 March 2020, Sunday, 12 pm
Workshop for children led by the artist Piotr Lutyński

14 March 2020, Saturday, 8 pm

Music concert by the band Ryszard Krynicki & Rdzeń 2, including: Ryszard Krynicki – recitation, Piotr Lutyński – violin, Grzegorz Kosowski – electric guitar, Kacper Ivo Matuszewski – percussion, Fryderyk Lutyński – keyboard

We invite media representatives to participate in the press hours, which will take place on 7 February, Friday, 12-1.30 pm

Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art

Szczepański 3a, Kraków

www.bunkier.art.pl

Usefull links

Facebook Event

Exhibition Opening

Exhibition Website

PLACES WORTH YOUR TIME