Study Polish language and culture at Jagiellonian University

0

Studiuj język polski i kulturę polską w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uniwersytet Jagielloński, założony w 1364 roku, jest najstarszą polską uczelnią i należy do najstarszych w Europie. Zlokalizowany w jednym z najpiękniejszych miast Europy – zabytkowym Krakowie – Uniwersytet oferuje obcokrajowcom zróżnicowane formy studiowania języka i kultury polskiej, a także polskiej historii, sztuki, zagadnień społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie na Wydziale Polonistyki UJ oferuje krótko- i długoterminowe akademickie programy języka i kultury polskiej dla obcokrajowców:

 • semestralne
 • roczne
 • intensywne, wakacyjne kursy przygotowujące obcokrajowców do studiów w Polsce
 • kursy języka polskiego dla studentów programu Erasmus i odbywających staże

naukowe w krakowskich uczelniach.

W roku akademickim 2019/2020 w ofercie Centrum są także semestralne i roczne kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce w zakresie:

 • nauk społecznych

(psychologia, socjologia, historia);

 • nauk politycznych i stosunków międzynarodowych;
 • marketingu i zarządzania;
 • medycyny.

W ciągu prawie 50 lat działalności studiowały u nas tysiące studentów ze wszystkich kontynentów i wielu prestiżowych uczelni. Stale współpracujemy m.in. z Fundacją Kościuszkowską w Nowym Jorku, University of Wisconsin-Stevens Point, University of Guelph, Bloomsburg University, Swarthmore College, dla których przygotowujemy również specjalistyczne programy studiów.

W naszej ofercie mamy także:

 • Szkołę Letnią języka i kultury polskiej dla dorosłych w lipcu i sierpniu
 • kurs wakacyjny dla młodzieży (13-17 lat) w lipcu/sierpniu
 • intensywne dwutygodniowe kursy języka polskiego przez cały rok
 • nieintensywne kursy semestralne dla dorosłych i młodzieży
 • kursy na zamówienie dla uczelni, instytucji i firm
 • lekcje indywidualne (m.in. specjalistyczne odmiany języka polskiego, kursy internetowe)

EGZAMINY CERTYFIKATOWE

W Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ działa licencjonowany ośrodek egzaminacyjny, który przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Szczegóły można znaleźć na stronie: www.plschool.uj.edu.pl/certyfikacja

Dlaczego my?

 • Transcript of Studies akceptowany przez uniwersytety zagraniczne

(punkty kredytowe, punkty ECTS)

 • zajęcia językowe na wszystkich poziomach zaawansowania
 • nowoczesne metody nauczania
 • bogaty program akademicki i turystyczny
 • specjalne programy dostosowane do indywidualnych potrzeb studentów/instytucji

ZAPRASZAMY!

Kursy roczne i semestralne

prowadzone są na ulicy Grodzkiej 64

31-044 Kraków

Tel. (+48) 12 663 18 14

Fax (+48) 12 663 18 15

www.plschool.uj.edu.pl

polish.for.foreigners@uj.edu.pl

 

Zapisy i zajęcia odbywają się także

w budynku przy ulicy Garbarskiej 7a

31-131 Kraków

Tel. (+48) 12 421 36 92

Fax (+48) 12 422 77 01

www.plschool.uj.edu.pl

plschool@uj.edu.pl

Study Polish language and culture at Jagiellonian University

Established in 1364, Jagiellonian University is the oldest university in Poland and among the oldest in Europe. Located in one of the most beautiful cities in Europe – historic Krakow – the university offers foreigners a variety of ways to study Polish language and culture, as well as Polish history, art, social issues, politics, and economics.

The Center for Polish Language and Culture in the World, in the Faculty of Polish Studies offers short- and long-term academic programs in Polish language and culture for foreigners:

 • semester programs
 • full-year programs
 • intensive vacation courses to prepare foreigners for studying in Poland
 • Polish language courses for students in the Erasmus program and for students participating

in academic internships in Krakow universities.

In the 2019/2020 academic year the Center also offers semester and full-year courses to prepare students to study in Poland in the fields of:

 • social studies (psychology, sociology, history);
 • political science and international relations;
 • marketing and management;
 • medicine.

Over the course of nearly 50 years of our operation, thousands of students from all continents and many prestigious universities have studied with us. We have regular cooperation with the Kościuszko Foundation in New York, the University of Wisconsin – Stevens Point, the University of Guelph, Bloomsburg University, and Swarthmore College, among others, for whom we also prepare specialized programs of study.

Our offer also includes:

 • Polish language and culture summer school for adults in July and August
 • A vacation course for teens (13-17 years-old) in July and August
 • An intensive two-week Polish language course offered throughout the year
 • Less intensive semester courses for adults and youth
 • Made-to-order courses for universities, institutions, and companies
 • Individual lessons (i.a. specialized forms of the Polish language, and internet courses.

CERTIFICATION EXAMINATIONS

The Jagiellonian University Center for Polish Language and Culture in the World operates a licensed center for examinations that conducts the state certification examinations programs for Polish language for foreigners. Details may be found at website: www.plschool.uj.edu.pl/certyfikacja

Why study with us?

 • We can provide a Transcript of Studies accepted by foreign universities

(credit points, and ECTS points);

 • We provide language classes at every level of competence;
 • We employ modern teaching methods;
 • We have rich academic and touristic programs;
 • We have special programs oriented towards the individual needs of students and institutions.

WE WELCOME YOU TO JOIN US!

Full-year and semester courses

are conducted at Grodzka St. 64

31-044 Kraków

Tel. (+48) 12 663 18 14

Fax (+48) 12 663 18 15

www.plschool.uj.edu.pl

polish.for.foreigners@uj.edu.pl

Registration and classes also take place in the building at Garbarska St. 7a

31-131 Kraków

Tel. (+48) 12 421 36 92

Fax (+48) 12 422 77 01

www.plschool.uj.edu.pl

plschool@uj.edu.pl

PLACES WORTH YOUR TIME