Świętego Krzysztofa powrót do przyszłości – KONKURS na rzeźbę w Muzeum Krakowa

0

Muzeum Krakowa ogłasza konkurs na projekt i wykonanie rzeźby św. Krzysztofa. Figura ma stanąć w niszy znajdującej się na fasadzie remontowanego właśnie Pałacu pod Krzysztofory, głównej siedziby Muzeum.

Początki kamienicy przy Rynku Głównym 35 sięgają wieku XIII. Jej nazwa pochodzić miała od zdobiącego ją – jak głoszą źródła – od 1380 r. posągu św. Krzysztofa. W materiałach archiwalnych brakuje niestety informacji o formie i umiejscowieniu rzeźby. Zgodnie z obiegową ikonografią miała przedstawiać świętego przenoszącego przez rzekę Dzieciątko Jezus. Rzeźba znajdowała się na fasadzie Krzysztoforów do 1791 r. Co się z nią stało po usunięciu jej stamtąd, nie wiadomo.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zgłaszać swój akces do 19 czerwca 2020 r. na adres konkurskrzysztof@muzeumkrakowa.pl. W I etapie konkursu uczestnicy przedstawią część koncepcyjną (wizualizacja rysunkowa lub graficzna) oraz opisową, w II etapie – część modelową.

W jury konkursu zasiądą m.in.: dr hab. Monika Bogdanowska (Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków), dr Agnieszka Łakoma (Plastyk Miasta), prof. Czesław Dźwigaj, dr hab. Marek Walczak (profesor UJ) i prof. Wincenty Kućma (artysta rzeźbiarz). Organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne dla autora zwycięskiej pracy oraz dla uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu, spełniających wymogi konkursu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zwycięzcę konkursu poznamy we wrześniu, a rzeźba jeszcze w tym roku ozdobi fasadę budynku.

 

Regulamin:

REGULAMIN KONKURSU

na projekt rzeźby figury św. Krzysztofa

umieszczonej w niszy na elewacji frontowej Pałacu pod Krzysztofory,

Rynek Główny 35 w Krakowie.

 

 

 • Postanowienia ogólne 

 

1.1      Organizatorem konkursu na projekt rzeźby figury św. Krzysztofa umieszczonej w niszy na elewacji frontowej Pałacu Pod Krzysztofory, Rynek Główny 35 w Krakowie (dalej: Konkurs) jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 37, posiadające REGON: 382698540 oraz NIP: 6762562544 (dalej: Organizator)

  1. Osobą  upoważnioną ze strony Organizatora do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie przedmiotu Konkursu jest Magdalena Sztal – sekretarz Sądu Konkursowego,  e-mail: konkurskrzysztof@muzeumkrakowa.pl 
  2. Kierowanie wszelkich pytań do Organizatora Konkursu możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej na wskazany powyżej adres. 
  3. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1145 z późn. zm.)
  4. Konkurs jest konkursem rzeźbiarskim adresowanym do profesjonalnych artystów plastyków posiadających doświadczenie w dziedzinie rzeźby. 
  5. Konkurs ma charakter dwuetapowy, w którym uczestnicy (dalej: Uczestnicy) :
 1. składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Organizator dopuszcza/zaprasza do udziału w Konkursie Uczestników spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 2. w I etapie Konkursu Uczestnicy składają Pracę konkursową obejmującą część koncepcyjną w formie wizualizacji rysunkowej lub graficznej oraz opisową.  Sąd konkursowy na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie dokonuje wyboru nie więcej niż czterech  Prac konkursowych i kwalifikuje je do II etapu Konkursu.
 3. w II etapie Konkursu Uczestnicy składają Pracę konkursową obejmującą część modelową.  Sąd Konkursowy dokonuje wyboru najlepszej Pracy konkursowej spośród zakwalifikowanych do etapu II i przyznaje nagrody. 
  1. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty, formularze, oświadczenia, opisy pracy muszą być wykonane przez Uczestników w języku polskim. 
  2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.muzeumkrakowa.pl oraz w siedzibie Organizatora. 
  3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

 

 1. Przedmiot i cel Konkursu

 

  1. Zadaniem konkursowym jest autorskie opracowanie projektu rzeźby przedstawiającej wizerunek św. Krzysztofa będącej współczesną retrowersją wizerunku św. Krzysztofa, inspirowanej  źródłami ikonograficznymi, spełniające  uwarunkowania i wytyczne zawarte
   w punkcie 3 (dalej: Praca konkursowa). 
  2. Praca konkursowa składa się z trzech części: koncepcyjnej, opisowej i modelowej. 
  3. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu rzeźby figury św. Krzysztofa najlepszej pod względem artystycznym, wizualnym, architektonicznym, przestrzennym i ekonomicznym, która następnie zostanie zrealizowana we wnęce w fasadzie frontowej Pałacu Pod Krzysztofory znajdującego się na Rynku Głównym 35 w Krakowie
  4. Praca konkursowa nie może stanowić projektu  już zrealizowanego lub przeznaczonego do realizacji w innych miejscach. 

 

 1. Wytyczne dotyczące rzeźby 

 

  1. Rzeźba powinna stanowić element plastyczny inspirowany źródłami ikonograficznymi, uwzględniający fasadę Pałacu Pod Krzysztofory, wielkość konchy i charakter miejsca. 
  2. Autor winien wziąć pod uwagę opracowanie autorstwa  Genowefy Zań- Ograbek Pałac Pod Krzysztofory- wokół kultu św. Krzysztofa w Krakowie.  Załącznik merytoryczny do Regulaminu.
  3. Kształt i wielkość wnęki opisane jest w materiale “Wnęka w fasadzie Pałacu Pod Krzysztofory” Sprawozdanie z badań architektonicznych.   Załącznik merytoryczny do Regulaminu.
  4. Rzeźba winna wpasowywać się do miejsca jej montażu, tj. formy i kolorystyki elewacji budynku, jak i całego otoczenia Rynku Głównego w Krakowie. 
  5. Wytyczne materiałowe i techniczne: 
   1. Rzeźba ma być wykonana ze sztucznego kamienia i imitować jeden z wybranych gatunków kamienia naturalnego, ze względu na:

Strukturalność  sztucznego kamienia – rzeźba wyglądać ma jak wycięta z jednego kawałka kamienia. 

Odporność na wilgoć i temperaturę, 

Odporność chemiczną,

Mniejszą wagę , tak aby w łatwy sposób scalić rzeźbę z powierzchnią wnęki na elementach konstrukcyjnych  

   1. Należy użyć takiego rodzaju sztucznego kamienia do którego do produkcji używa się zaprawy cementowej.
   2. Rzeźba wymaga osadzenia w niszy i zamontowania na  stalowych kotwach- najlepiej trzech – jedna w podstawie i dwie bezpośrednio przy rzeźbie. Wykorzystane elementy konstrukcyjne stalowe winny być dodatkowo zabezpieczone preparatem antykorozyjnym.
  1. Maksymalny planowany koszt realizacji zadania obejmującego wykonanie rzeźby i jej montaż, szacowany jest  na kwotę  nieprzekraczającą 50 000 zł. netto.

 

 

 • Wymagania dotyczące Uczestników Konkursu 

 

 

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność
   do czynności prawnych, które:
 1. wykażą, że posiadają właściwe przedmiotowi Konkursu kwalifikacje oraz doświadczenie,  przez co Organizator konkursu rozumie wykonanie w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających datę ogłoszenia  Konkursu rzeźby lub pomnika funkcjonujących w przestrzeni publicznej, prezentujących wysoki poziom artystyczny, 
 2. złożą oświadczenie – załącznik nr 3, że w przypadku przyznania przez Sąd konkursowy nagrody głównej zawrą z Organizatorem umowę na wykonanie rzeźby zgodnie z nagrodzoną Pracą konkursową,
 3. wyrażą zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych na cele związane z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem laureatów, promocją Konkursu zgodnie
  z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO”
  1. Uczestnik do wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie winien dołączyć portfolio zawierające co najmniej 2 (dwa) zdjęcia dokumentujące zaprojektowane i wykonane dotychczas prace funkcjonujące w przestrzeni publicznej, o których mowa w pkt. 4.1 lit. a powyżej. 
  2. Uczestnik  może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie i jedną Pracę konkursową.
  3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
 1. osoby, które biorą udział w organizacji Konkursu, w tym pracownicy Organizatora, 
 2. osoby, które opracowały niniejszy Regulamin, 
 3. członkowie Sądu Konkursowego. 
  1. Uczestnicy, którzy nie zostali zaproszeni przez Organizatora do udziału w Konkursie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie. 
  2. Uczestniczy, którzy nie spełniają wymagań  Regulaminu zostaną przez Organizatora wykluczeni z Konkursu bez względu na etap. 
  3. Wykluczeniu z Konkursu podlegają Uczestnicy: 
 1. w każdym przypadku, w którym zostanie naruszona zasada anonimowości, w tym poprzez oznaczenie Pracy konkursowej lub we właściwościach pliku elektronicznego danymi mogącymi  identyfikować uczestnika, 
 2. co do których zastosowanie ma ust. 4.4 powyżej, 

4.8 Jeżeli wskutek wykluczenia Uczestników z Konkursu w Konkursie pozostaną mniej niż 3 Prace konkursowe podlegające ocenie Organizator zastrzega prawo do odwołania Konkursu bez konieczności wypłaty nagrody lub przyznania wyróżnień. 

 

 • Harmonogram   

 

 

  1. Ogłoszenie Regulaminu Konkursu – 29.05.2020 r.
  2. Termin składania pytań przez osoby zainteresowane udziałem w Konkursie  – 05.06.2020 r. Termin udzielenia odpowiedzi przez Organizatora – do 10.06.2020 r.
  3. Składanie  wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie  – do dnia 19.06.2020 r. do godz. 15.00.
  4. Wysyłanie przez Organizatora do Uczestników Konkursu informacji o zakwalifikowaniu do etapu I,  to jest o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszenie do składania Prac Konkursowych
   w części graficznej  i opisowej –  do dnia 26.06.2020 r.
  5. Ostateczny termin składania Prac Konkursowych w części koncepcyjnej i opisowej upływa
   z dniem 17.07. 2020 r. do godz. 15.00.
  6. Obrady Sądu Konkursowego i wydanie werdyktu o zakwalifikowaniu Uczestników do II etapu
   Konkursu – do dnia 26.07.2020 r. 
  7. Wysyłanie przez Organizatora do Uczestników Konkursu informacji o zakwalifikowaniu się do etapu II Konkursu –  do dnia 27.07.2020 r.
  8. Ostateczny termin składania Prac Konkursowych obejmujących model rzeźby upływa z dniem 07.09.2020 r. do godz. 15.00.
  9. Ogłoszenie wyników  Konkursu – w dniu 18.09.2020 r.
  10. Zawarcie umowy na wykonanie rzeźby z Laureatem Konkursu – do dnia 30.09.2020 r.
  11. Wykonanie rzeźby w terminie do dnia 14.12.2020 r.
  12. Organizator zastrzega  prawo do przesunięcia terminów wskazanych w harmonogramie o czym Uczestnicy zostaną powiadomi na adresy mailowe oraz na stronie Konkursu. 

 

 

 • Zasady składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

 

 

  1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie  – załącznik nr 1 do Regulaminu wraz
   z dokumentami, o których mowa w punktach 4.1. b oraz  4.2 należy złożyć u  Organizatora  adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, ul. Pawia 5  w Krakowie lub przesłać elektronicznie
   na adres: konkurskrzysztof@muzeumkrakowa.pl  do dnia 19.06.2020 r.  pod rygorem nierozpatrzenia wniosku wniesionego po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.
  2. Wszystkie osoby  które złożyły  wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, zostaną powiadomione o wynikach kwalifikacji do I etapu Konkursu. 
  3. Organizator Konkursu bezpośrednio po upływie terminu wskazanego w punkcie 6.1  Regulaminu dokona oceny złożonych wniosków pod względem spełnienia wymagań Regulaminu.
  4. Uczestnicy spełniający wymagania określone w Regulaminie zostaną dopuszczeni do udziału w Konkursie i zaproszeni przez Organizatora konkursu do złożenia Pracy Konkursowej obejmującej część koncepcyjną  i opisową tj. do  I etapu Konkursu.  Zaproszenie nastąpi w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres mailowy podany  jako adres do komunikacji z Organizatorem we wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

 

 

 • Zasady zgłaszania Prac konkursowych (I etap) 

 

 

  1. Prace konkursowe obejmujące części koncepcyjną i opisową mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy zaproszeni do etapu I Konkursu. 
  2. Część  koncepcyjna formie wizualizacji rysunkowej lub graficznej powinna obejmować: 
 1.  Wizualizacja rzeźby, 
 2. 1-5 plansz w formacie A3 (szkice, wizualizacje) Plansze powinny przedstawiać widoki zarówno samej rzeźby jak i rzeźby na tle elewacji.
  1. Część opisowa powinna obejmować: 
 1. Specyfikację zastosowanego materiału,
 2. Opis montażu, 
 3. Cenę wykonania rzeźby – kosztorys, 
 4. Opis merytoryczny inspiracji ikonograficznych na podstawie których stworzony został projekt rzeźby. 

 

  1. Niezleżenie od powyższych punktów Uczestnik Konkursu ma obowiązek dostarczyć na nośniku Pendrive wszystkie materiały konkursowe zapisane w formacie PDF/JPG w jakości do druku (300 dpi), w niekodowanych plikach (niezabezpieczonych hasłem).
  2. Praca konkursowa obejmująca część koncepcyjna i opisową wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami wymienionymi w punktach 7.2 i 7.3 winna być dostarczona do Organizatora adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, ul. Pawia 5 w Krakowie z dopiskiem „Rzeźba św. Krzysztofa”, do dnia 17.07.20202 r. godz. 15:00. 
  3. Praca konkursowa winna być złożona w sposób zapewniający anonimowość. 
  4. Wraz z dostarczeniem Pracy konkursowej Uczestnik składa w zaklejonej kopercie kartę identyfikacyjną – załącznik nr  2. Numer rozpoznawczy wskazany w karcie identyfikacyjnej musi  znajdować się na wszystkich elementach Pracy konkursowej. 
  5. Do czasu rozstrzygnięcia Konkursu numer rozpoznawczy będzie jedynym dopuszczalnym oznaczeniem Uczestnika umieszczanym na wszystkich elementach (planszach, opisach, nośnikach elektronicznych, modelu, opakowaniach) składanych przez Uczestnika Konkursu
   w I oraz w II etapie konkursu. 
  6. Koszty przygotowania oraz złożenia Pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu. 

 

 

 • Zasady dostarczania modelu rzeźby (II etap) 

 

 

  1. Pracę konkursową w części obejmującej model mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do etapu II Konkursu. 
  2. Model rzeźby stworzony na podstawie projektu koncepcyjnego i opisowego przedstawionego
   w I etapie Konkursu  powinien być wykonany w skali  1 : 3 w dowolnej  technice np. gips patynowy, wydruk 3D.
  3. Organizator zamieszcza na stronie Konkursu numery rozpoznawcze Uczestników zakwalifikowanych przez Sąd Konkursowy do II etapu Konkursu i tylko wyłącznie takim numerem Uczestnik może posługiwać się dostarczając Pracę konkursową w części obejmującej model rzeźby. 
  4. Model rzeźby winien zostać dostarczony do  Organizatora adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ul. Pawia 5  z dopiskiem „Rzeźba św. Krzysztofa”, do dnia 7.09.2020 r. godz. 15:00 
   w opakowaniu zabezpieczającym. Na modelu powinien być umieszczony przez Uczestnika numer rozpoznawczy. 
  5. Organizator nie zwraca kosztów transportu prac, oraz nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie, oraz wynikające ze złego zabezpieczenia prac. 

 

 

 • Sąd Konkursowy

 

 

9.1   Do oceny Prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu Organizator powołuje Sąd  Konkursowy w składzie:   

Anna Śliwa- Suchowiak- Przewodnicząca Sądu Konkursowego

dr hab. Monika Bogdanowska – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

dr Agnieszka Łakoma – Plastyk Miasta

prof. Czesław Dźwigaj

dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

prof. Wincenty Kućma,  artysta rzeźbiarz 

Anna Per-Żywolewska

Anna Wdzięczny 

Wojciech Jodłowski 

Marta Marek 

Elżbieta Lang 

 

9.2 Do pełnienia funkcji sekretarza Sądu Konkursowego organizator powołuje Magdalenę Sztal. 

9.3 Sąd Konkursowy obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Głos każdego członka Sądu Konkursowego ma taką samą wartość. 

9.3.   Ocenie merytorycznej będą podlegały wyłącznie Prace Konkursowe złożone w terminie, spełniające wymagania formalne oraz spełniające wszelkie wymagania zawarte w Regulaminie Konkursu

9.4   Sąd Konkursowy będzie oceniał prace według następujących kryteriów:

1) kryterium K1 – wartości artystyczne, w tym jakość kompozycyjna i estetyczna  wykreowanej formy rzeźby oraz przyjętych rozwiązań projektowych (waga 60 pkt);

2)  kryterium K2 – jakość wykreowanej idei (waga 20 pkt);

3)  kryterium K3 – wartości przestrzenne, (waga 5 pkt); 

4) kryterium K4 – trwałość i odporność przyjętych rozwiązań na eksploatację w warunkach miejskich oraz realność wykonania oraz umiejętność dostosowania przyjętych rozwiązań projektowych do wielkości planowanych kosztów realizacji (waga 15 pkt).

  1. Łączna suma możliwa do uzyskania 100 pkt. Uzyskanie 0 pkt.  w chociaż jednym z wskazanych w ust. 2 powyżej kryteriów wyklucza możliwość przyznania Uczestnikowi nagrody głównej. 
  2. Sąd Konkursowy ma prawo nieprzyznania nagrody głównej. 
  3. W momencie ogłoszenia wyników Konkursu nastąpi odtajnienie danych  Uczestników.  Odtajnienie nastąpi w oparciu o dane zawarte w  kartach  identyfikacyjnych. 
  4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  a Uczestnicy Konkursu zostaną dodatkowo poinformowani  mailowo o wynikach.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia  Konkursu i ogłoszenia wyników, bez podania przyczyny.  

 

 

 • Nagrody 

 

 

  1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. 
  2. W ramach Konkursu zostanie  przyznana nagroda główna oraz wyróżnienia. 
  3. Nagroda główna obejmuje nagrodę pieniężną w wysokości  4000 zł.  brutto (słownie:  cztery tysiące złotych brutto) oraz zawarcie umowy o dzieło na wykonanie rzeźby figury św. Krzysztofa według nagrodzonej Pracy konkursowej.
  4. Wyróżnienie otrzymają wszyscy Uczestnicy, poza Laureatem, zakwalifikowani do etapu II Konkursu, którzy złożą Pracę konkursową w części modelowej oraz nie będą podlegali wykluczeniu z Konkursu,  w wysokości 2000 zł. brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto)
  5. Organizator może nie zawrzeć umowy na wykonanie rzeźby przez Laureata w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja inwestycji nie będzie leżała w interesie Organizatora. 
  6. Uczestnikowi Konkursu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w przypadku nie zawarcia umowy przez Organizatora.  
  7. Nagrody zostaną wypłacone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 
  8. Nagrody zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestników Konkursu  w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników. 

 

 

 • Prawa autorskie 

 

 

  1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Praca konkursowa stanowiąca utwór w rozumieniu ustawy
   o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz, że przysługują mu do  niej autorskie prawa majątkowe. 
  2. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia Pracy Konkursowej udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji  na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności korzystania i rozpowszechniania zgłoszonej Pracy konkursowej (w tym jej wybranych fragmentów)  poprzez jej publiczną prezentację i wystawianie w celach związanych z organizacją, promocją i ogłoszeniem wyników Konkursu, w tym w szczególności w drodze prezentacji pracy konkursowej na wystawie pokonkursowej, publikacjach poświęconych Konkursowi, oraz poprzez prezentację pracy w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych. 
  3. Laureat nagrody głównej przeniesie na rzecz Organizatora majątkowe prawa autorskie do Pracy konkursowej w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3  do Regulaminu. Uczestnik udzieli ponadto Organizatorowi  zgody i zezwolenia określone w powyższym oświadczeniu, a nadto przeniesie  na rzecz Organizatora własność nośników, na których zapisano utwór oraz własność modelu. 
  4. Przeniesienie na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do utworu, własności nośników oraz własności modelu nastąpi w zamian za otrzymaną nagrodę pieniężną, z chwilą jej zapłaty, za którą uznaje się obciążenie rachunku bankowego Organizatora.

11.5 Przeniesienie praw i udzielenie upoważnień, zgód i zezwoleń określonych w oświadczeniach zgodnych z załącznikiem nr 3 do Regulaminu nie będzie wymagać dla swojej skuteczności składania żadnych dodatkowych oświadczeń woli.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem,
   że uprawnienia Uczestników nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
  3. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora, podany w paragrafie 1, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje doręczone po terminie określonym
   w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest
   o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną.

 

Regulamin wchodzi w życie 29.05.2020 r.

 

 Załączniki merytoryczne do Regulaminu:

“Wnęka w fasadzie Pałacu Pod Krzysztofory” Sprawozdanie z badań architektonicznych.

„Pałac Pod Krzysztofory- wokół kultu św. Krzysztofa w Krakowie”

 

Załączniki formalne do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, 

Załącznik nr 2 – karta identyfikacyjna 

Załącznik nr 3  – oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich majątkowych

 

 

PLACES WORTH YOUR TIME