Świętujemy 100. Rocznicę daru Feliksa „Manggi” Jasieńskiego dla MNK!

0

W zbiorze grafiki i plakatu są dzieła mistrzów gatunku takich jak Piranesi, Goya, Klinger i Redon, a także plansze sygnowane przez „odnowicieli” polskiej grafiki artystycznej, z Pankiewiczem
i Wyczółkowskim na czele, tworząc trzon jednego z największych gabinetów rycin w Polsce. Zbiory wschodnie, zespół orientalnych tkanin (bliskowschodnie kobierce i pasy polskie),
a przede wszystkim szuka japońska, z drzeworytami Hokusaia i Hiroshige, uplasowały krakowskie muzeum pośród największych tego typu publicznych kolekcji Europy.

Dzięki Feliksowi Jasieńskiemu Muzeum Narodowe w Krakowie rozpoczęło nowy rozdział w swojej historii, zyskując kolekcję wybitnych dzieł sztuki, w tym tych, z których do dzisiaj słynie. To nie tylko powszechnie znana kolekcja dzieł sztuki japońskiej, ale i wiele cennych prac z okresu Młodej Polski, europejska grafika czy rzemiosło artystyczne. Dar Feliksa Jasieńskiego nadał krakowskiej instytucji nową rangę i prestiż, podkreślając także jak istotne dla Muzeum Narodowego w Krakowie są postacie darczyńców i przekazywane przez nich zbiory, wśród których Manggha zajmuje bez wątpienia najważniejsze miejsce.

prof. dr hab. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

 

Jak twierdzi znawczyni kolekcji Feliksa Jasieńskiego dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik Niezależnie od swojej wartości artystycznej kolekcja odzwierciedlała także inne aspekty aktywności Jasieńskiego, stanowiąc świadectwo jego zaangażowania w ruch odnowy życia kulturalnego w Polsce w latach 1890–1920: kształtowanie się „nowej szkoły” malarstwa, odrodzenie rzemiosła i grafiki artystycznej. Założyciel „Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie”, inicjator Towarzystwa Przyjaciół tegoż Muzeum, zakresem zainteresowań polski kolekcjoner bliski był kręgom europejskich amatorów sztuki, współpracujących z instytucjami muzealnymi, którzy, otwarci na awangardowe zjawiska  w kulturze, gotowi byli nie tylko bronić swoich estetycznych wyborów, ale i z odwagą popierać najbardziej śmiałe przedsięwzięcia artystyczne.

Realizując zobowiązania wobec darczyńcy Muzeum Narodowe w Krakowie podjęło trud przygotowania monumentalnego Korpusu daru Feliksa Jasieńskiego / Corpus of Feliks Jasieński’s Donation – dwa pierwsze tomy ukazały się w roku 2014 i 2016. Przypadająca w tym roku setna rocznica donacji jest doskonałą okazją do nowego spojrzenia na całość jego dorobku. Pokazanie „Japończyka z Krakowa”, jako „Europejczyka-modernisty”, zasługującego na porównanie z najznakomitszymi kolekcjonerami epoki, takimi jak Jacques Doucet we Francji czy Charles Lang Freer w Stanach Zjednoczonych, przypomni rozmach jego działań, tym samym przyczyniając się do waloryzacji jego kolekcji – dziś zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie – na arenie międzynarodowej, jako istotnej części polskiego dziedzictwa kulturowego.

Komentując znaczenie darowizny dokonanej przez Feliksa Jasieńskiego prof. dr hab. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, powiedział: Dzięki Feliksowi Jasieńskiemu Muzeum Narodowe w Krakowie rozpoczęło nowy rozdział w swojej historii, zyskując kolekcję wybitnych dzieł sztuki, w tym tych, z których do dzisiaj słynie. To nie tylko powszechnie znana kolekcja dzieł sztuki japońskiej, ale i wiele cennych prac z okresu Młodej Polski, europejska grafika czy rzemiosło artystyczne. Dar Feliksa Jasieńskiego nadał krakowskiej instytucji nową rangę i prestiż, podkreślając także jak istotne dla Muzeum

Narodowego w Krakowie są postacie darczyńców i przekazywane przez nich zbiory, wśród których Manggha zajmuje bez wątpienia najważniejsze miejsce.

Nagroda im. Feliksa Jasieńskiego i wyłonienie laureatów za 2019 rok.

Dla podkreślenia zasług Feliksa Jasieńskiego dla ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, a także wskazania go, jako przykładu godnego naśladowania, ustanowiona została doroczna Nagroda im. Feliksa Jasieńskiego „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie”. Na wniosek przedstawicieli środowiska kolekcjonerskiego w 2016 roku Nagrodę ustanowiły: Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań z Historią  w Warszawie.

W skład kapituły Nagrody wchodzą: prof. dr hab. Krzysztof Pomian – honorowy przewodniczący, prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski – przewodniczący, prof. dr hab. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie – wiceprzewodniczący, dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, wiceprezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata – sekretarz,  dr hab. Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią w Warszawie, Marek Sosenko, założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków, mecenas Leszek Koziorowski, prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, Ryszard Kruk, redaktor www.kolekcjonerstwo.pl.

W przeddzień 100 rocznicy przekazania daru, w siedzibie Muzeum Narodowego w Krakowie odbędzie się posiedzenie kapituły Nagrody im. Feliksa Jasieńskiego, która podjęła decyzję  o przyznaniu nagród za rok 2019 w trzech przewidzianych regulaminem kategoriach.

Nagrody za rok 2019 otrzymali:

Dla pracownika nauki – za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich, dr Joanna Hubner-Wojciechowska za książkę „Sztuka skalnego Podhala. Przewodnik kolekcjonera”. Wydawnictwo Arkady

Dla instytucji – za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego, Muzeum Villa La Fleur w Konstancinie utworzone przez Marka Roeflera.

Dla dziennikarza – za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje  i wystawy, Rafał Kamecki, twórca portalu www.artinfo.pl .

Odnosząc się do wyników jubileuszowej piątej edycji Nagrody, przewodniczący jej kapituły, prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski podkreślił: Już po raz piąty Nagrodą im Feliksa Jasieńskiego wyróżnione zostały podmioty, które na swych polach działania w sposób szczególny zasłużyły się dla kolekcjonerstwa w Polsce. Nie mam wątpliwości, że swoją Działalnością wszyscy nagrodzeni wnoszą niebagatelny wkład do rozwoju kolekcjonerstwa
w naszym kraju, a jednocześnie przyczyniają się do ochrony jego dziedzictwa kulturowego.

Nagrody zostaną wręczone jesienią 2020 roku w trakcie przygotowywanej konferencji naukowej, która ma podjąć istotne współczesne zagadnienia dotyczące znaczenia kolekcjonerstwa dla upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego.

Po posiedzeniu członkowie kierownictwa Muzeum Narodowego w Krakowie oraz kapituły Nagrody Feliksa Jasieńskiego w towarzystwie reprezentantów władz Krakowa udadzą się na cmentarz Rakowicki, gdzie złożą wieniec na grobie Feliksa Jasieńskiego.

 

PLACES WORTH YOUR TIME