CRACOW CHRONICLE

0

CRACOW CHRONICLE – 04.2017

• The Jagiellonian University and Samsung have signed an agreement to cooperate within the fields of research, science and didactics. Using its own expertise and experience, with a particular focus on linking the academic and the economic, Samsung plans to work with the Jagiellonian University on R & D projects in order to stimulate both innovation and knowledge transfer. The agreement assumes a long-term cooperation to develop new technologies and communications, to exchange expertise in these fields as well as to apply the particular knowledge and experience of specialists. The specific forms of cooperation will be defined in separate detailed agreements. The research collaboration will primarily be with the Faculty of Mathematics and Computer Science of the Jagiellonian University.
• According to the European Patent Office, the Jagiellonian University heads the list of Polish patent applicants. In 2016, the number of patents granted by the European Patent Office (EPO) to Polish companies and scientific institutes increased by 19.2%. Last year, the EPO awarded 180 patents (as compared with 151 in 2015) to Polish research institute and companies, which is a new record.
• Almost 6,000 foreign students studied in the Małopolska Province in the 2015/2016 academic year. Among these were Ukrainians (66.6%), Norwegians (6.9%), Belarussians (4.5%), Americans (2.3%) and Kazakhs (1.7%).


Zdarzyło się w Krakowie – 04-2017

• Uniwersytet Jagielloński i firma Samsung podpisały porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej, naukowo-badawczej oraz dydaktycznej. Samsung,, wykorzystując własną wiedzę i doświadczenie oraz zapewniając współpracę środowiska akademickiego z otoczeniem gospodarczym, planuje współpracować z Uniwersytetem Jagiellońskim przy projektach badawczo-rozwojowych w celu pobudzania innowacyjności i transferu wiedzy. Porozumienie zakłada długofalowe współdziałanie przy opracowywaniu i rozwijaniu projektów z dziedziny nowych technologii, komunikacji, jak i wymiany w tym zakresie zdobytych doświadczeń oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów. Konkretne formy współpracy będą określane w odrębnych umowach szczegółowych. W pierwszej kolejności współpraca badawcza będzie się odbywała przede wszystkim z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (WMiI UJ)
• Z danych Europejskiego Urzedu Patentowego wynika, że Uniwersytet Jagielloński znajduje się na czele listy polskich podmiotów składających tam najwięcej wniosków patentowych. W 2016 roku liczba patentów przyznanych przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) polskim spółkom i instytutom naukowym wzrosła o 19,2%. W ubiegłym roku EPO przyznał polskim instytutom badawczym i przedsiębiorstwom 180 patentów (151 w roku 2015), co stanowi nowy rekord.
• W roku akademickim 2015/2016 w województwie małopolskim uczyło się niemal 6 tys. zagranicznych studentów. Wśród nich najwięcej było Ukraińców (66,6%), Norwegów (6,9%), Białorusinów (4,5%), Amerykanów (2,3%) i Kazachów (1,7%).


Es geschah in Krakau – 04.2017

• Die Jagiellonen-Universität und die Firma Samsung haben ein Abkommen über eine Zusammenarbeit auf den Gebieten Forschung und Entwicklung, wissenschaftliche Forschung sowie Didaktik unterschrieben. Die Firma Samsung, die ihr eigenes Wissen und ihre Erfahrung nutzt sowie für die Zusammenarbeit des akademischen Umfelds mit Wirtschaftskreisen sorgt, plant ihre Zusammenarbeit mit der Jagiellonen-Universität bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit dem Ziel, Innovationen und den Transfer von Wissen anzuregen. Das Abkommen eröffnet eine langfristige Zusammenarbeit bei der Bearbeitung und Entwicklung von Projekten auf den Gebieten neue Technologien, Verkehr, wie auch in diesen Bereichen den Austausch der gewonnenen Erfahrungen sowie die Inanspruchnahme des Wissens und der Erfahrung der Spezialisten. Die konkreten Formen der Zusammenarbeit werden in besonderen, ausführlichen Verträgen bestimmt. Zu Beginn wird die Zusammenarbeit in der Forschung vor allem mit der Fakultät für Mathematik und Informatik der Jagiellonen-Universität (WMiI UJ) stattfinden.
• Aus den Daten des Europäischen Patentamtes geht hervor, dass sich die Jagiellonen-Universität an der Spitze der Liste der polnischen Einrichtungen befindet, die dort die meisten Patentanträge einreichen. 2016 stieg die Zahl der den polnischen Gesellschaften und wissenschaftlichen Instituten durch das Europäische Patentamt (EPO) erteilten Patente um 19,2%. Im vergangenen Jahr erteilte das EPO polnischen Forschungsinstituten und Unternehmen 180 Patente (2015 waren es 151), was einen neuen Rekord bedeutet.
• Im akademischen Jahr 2015/2016 studierten in der Woiwodschaft Małopolska fast 6000 ausländische Studenten. Unter diesen waren die meisten Ukrainer (66,6%), Norweger (6,9%), Weißrussen (4,5%), Amerikaner (2,3%) und Kasachen (1,7%).


CRACOW CHRONICLE – 03.2017

• Rod Stewart delighted his audience in Kraków. The singer, whose records have sold 250 million copies worldwide, gave a concert in the Tauron Arena.
• This year, Radio Kraków, the oldest radio station in Małopolska and the second oldest in Poland, is celebrating its 90th anniversary. Radio Kraków is a public radio station, which is most well-known for broadcasting live the bugle call from the tower of St Mary’s Church in Kraków’s Main Market Square, something which it has done since 1927.
• Klaudia Sitarz, a 19-year-old athlete from AZS-AWF Kraków, broke the junior 60m hurdles world record at the Polish senior indoor championships held in Toruń. Klaudia’s new record is 8 seconds. The previous world record was 8.06 seconds, a record which had stood since 1983.


Zdarzyło się w Krakowie – 03.2017

• Rod Stewart oczarował krakowską publiczność. Wokalista, którego płyty zostały sprzedane na całym świecie w łącznym nakładzie 250 milionów egzemplarzy wystąpił w Tauron Arenie.
• Radio Kraków, najstarsza rozgłośnia w Małopolsce i druga pod względem wieku w Polsce, obchodzi w tym roku 90-lecie istnienia. Radio Kraków to rozgłośnia publiczną. Jego najbardziej charakterystyczną audycją jest nadawana od 1927 roku codzienna transmisja hejnału z wieży kościoła Mariackiego na krakowskim Rynku Głównym.
• Klaudia Sitarz, 19-letnia lekkoatletka klub AZS-AWF Kraków pobiła rekord świata juniorek w biegu na 60 m przez płotki. Po jej zwycięstwie w halowych mistrzostwach Polski seniorów rozegranych w Toruniu wynosi on równe 8 sekund. Poprzedni rekord świata przetrwał od 1983 roku i wynosił 8,06 sekund.

 
Es geschah in Krakau – 03.2017

• Rod Stewart bezauberte das Krakauer Publikum. Der Sänger, dessen Platten in der ganzen Welt mit einer Gesamtauflage von 250 Mio. Exemplaren verkauft wurden, trat in der Tauron Arena auf.
• Radio Kraków, der älteste Radiosender in Małopolska und der zweitälteste in Polen, begeht in diesem Jahre sein 90-jähriges Bestehen. Radio Kraków ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunksender. Seine charakteristischste Sendung ist die seit 1927 stattfindende tägliche Übertragung des Trompetensignals „Hejnał“ vom Turm der Marienkirche auf dem Krakauer Hauptmarkt.
• Klaudia Sitarz, die 19-jährige Leichtathletin vom Club AZS-AWF Kraków, stellte einen Weltrekord für Junioren über die 60 m Hürdenstrecke auf. Bei ihrem Sieg bei den polnischen Hallenmeisterschaften in Toruń erreichte sie eine Zeit von genau 8 Sekunden. Der vorige Weltrekord bestand sei 1983 und betrug 8,06 Sekunden.

PLACES WORTH YOUR TIME