The Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art

0

…invites to Kraków Artistic Meetings 2017
– CONFIGURATIONS. Painting, Sculpture, Drawing.
• Opening of the exhibition: June 30, 2017 (Friday), 5 p.m.
• Organizer: the Association of Polish Artists and Designers, Kraków Branch.
• Co-organizer: the Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art, Palace of Arts, Cracow City Hall, Academy of Fine Arts – Sculpture Department.
• Duration: June 30, 2017 – July 31, 2017.
• Venue: all three floors of the gallery (the Lower Gallery, ground floor, 1st floor).
The Association of Polish Artists and Designers, Kraków Branch and the Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art invite to two exhibitions of sculptures and paintings, which will jointly present work of more than one hundred artists!
The first one is entitled Rescuing from Oblivion and it will feature works by Kraków artists taking part in the exhibitions Sculpture of the Year and Kraków Meetings in the 1960s and 1970s. The other exhibition – The Young, includes works of Kraków artists of the youngest generation.
The exhibitions Rescuing from Oblivion and Young are part of a broad presentation of the works of artists associated in the Kraków Branch of the Association of Polish Artists and Designers, which will be held also at the Palace of Fine Arts, Pryzmat Gallery and Kraków`s Planty Graden in front of the BunkierSztuki.
Curators:
• Rescuing from Oblivion (painting and sculpture) prof. Jerzy Nowakowski,
• The Young (painting) Joanna Warchoł, Dariusz Milczarek-Trzepla; (sculpture) Professor Ewa Janus PhD from the Academy of Fine Arts.


Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

zaprasza na Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017
– KONFIGURACJE. Malarstwo. Rzeźba. Rysunek.
• Wernisaż wystawy: 30.06.2017 (piątek), godz. 17.
• Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego.
• Współorganizator: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Pałac Sztuki, Urząd Miasta Krakowa, Akademia Sztuk Pięknych Wydział Rzeźby.
• Czas trwania: 30.06.2017 – 31.07.2017.
• Miejsce: wszystkie trzy piętra galerii (Galeria Dolna, parter, piętro).
Związek Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego oraz Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki zapraszają na dwie wystawy rzeźby i malarstwa, które łącznie będą gościć prace ponad stu artystów!
Pierwsza z nich nosi tytuł Wydobyte z niepamięci i znajdą się na niej prace krakowskich artystów biorących udział w wystawach Rzeźba Roku i Krakowskie Spotkania w latach 60. i 70. XX wieku. Druga wystawa, Młodzi, gości prace krakowskich artystów najmłodszego pokolenia.
Wystawy Wydobyte z niepamięci i Młodzi są częścią szerokiej prezentacji prac artystów zrzeszonych w Związku Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego, która odbędzie się także w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, w Galerii Promocyjnej Akademii Sztuk Pięknych, Galerii Pryzmat oraz na Plantach Krakowskich przed Bunkrem Sztuki.
Kuratorzy:
• wystawa Wydobyte z niepamięci (malarstwo i rzeźba) prof. Jerzy Nowakowski,
• wystawa Młodzi: (malarstwo) Joanna Warchoł, Dariusz Milczarek-Trzepla; (rzeźba) dr hab. Ewa Janus, prof. ASP.

PLACES WORTH YOUR TIME