Koncert ClaveDuo Sukiennice 2018

0

Burzliwe dzieje naszego kraju w XVII i XVIII nie sprzyjały tak wielkiemu rozkwitowi kultury muzycznej, jaki miał miejsce w tym czasie innych krajach europejskich. Z tym większym pietyzmem powinniśmy zatem podjeść do tych nielicznych przykładów dzieł muzycznych epok minionych, jakie dane nam jest szczęśliwie posiadać w zasobach polskiej kultury. Jakkolwiek polski repertuar barokowej muzyki instrumentalnej nie jest tak obfity,  jednak mamy w nim dzieła zasługujące na podziw przynależny wybitnym dziełom sztuki. Tak jest choćby w przypadku imponującego zbioru utworów kameralnych Adama Jarzębskiego „Canzoni e Concerti” z 1627 r. Dzieło to przeznaczone jest na kilka głosów z towarzyszeniem basso continuo, a my, ClaveDuo przedstawimy wybrane z nich w naszej wersji – na dwa klawesyny, co nie jest bynajmniej praktyką wątpliwą z punktu widzenia dawnych konwencji wykonawczych. Na klawesynach wykonamy także dzieła późniejsze, których czas powstania łączy repertuar klawesynowy z fortepianowym, czyli muzykę pochodzącą z końca XVIII wieku. Zabrzmią zatem przede wszystkim tańce – duma polskiej muzyki – z polonezami na czele. Będą także utwory świadczące o zaznajomieniu się naszych rodzimych kompozytorów z nowoczesnymi tendencjami muzyki okresu Klasycyzmu, czyli prezentujące ambitne układy formalne sonaty, wariacji, czy ronda. Na koniec odwrócimy porządek rzeczy: skoro repertuar fortepianowy bywa chętnie uzupełniany dziełami klawesynowymi (nawet wcześniejszymi, niż te XVIII-wieczne!), to my przekonamy się jak na klawesynach sprawdzą się nowoczesne utwory przeznaczone na fortepiany.

Welcome to the extraordinary concert focused

on the Polish musical works for harpsichord

performed by ClaveDuo

ClaveDuo is a unique group, allowing listeners to discover the unique world of instruments from the harpsichord family. The sound, at times full of vigour, at other times softly imitating the lute, and the colour contrasts of the registers create a fascinating sound atmosphere recalling the Baroque era. The core of the ensemble’s repertoire is the music of the 17th and 18th centuries, i.e. works by such composers as J. S. Bach, C. P. E. Bach, G. F. Händel, F. Couperin, G. La Roux. Lovers of contemporary music can also count on something for them – the 20th and 21st centuries have appreciated the qualities of this Baroque instrument. From this repertoire, ClaveDuo presents compositions by E. McLean, D. Koomans and D. Rudnicki.

on November 18, (Sunday) 2018, at 6.00 p.m.

in the Cloth Hall

Kraków, Market Square 3

The Project is co-financed by the Municipality of Krakow

admission free

POLISH MUSIC – A JOURNEY IN TIME

The turbulent history of our country in the 17th and 18th centuries did not favour such a great flowering of musical culture as was the case in other European countries at that time. It is thus with all the more piety that we should approach the few examples of musical works of bygone epochs that we are fortunate enough to have in the collections of Polish culture. Although the Polish repertoire of Baroque instrumental music is not abundant, it contains works that deserve admiration as outstanding works of art. This is the case with Adam Jarzębski’s impressive collection of chamber works „Canzoni e Concerti” from 1627. This work is intended for several voices accompanied by basso continuo, and we, ClaveDuo, will present selected of them in our version – for two harpsichords, which is by no means questionable from the point of view of early performance conventions. On the harpsichords we will also perform later works, whose date combines the harpsichord and piano repertoire, i.e. music from the end of the 18th century. Therefore, we will hear, first of all, dances – the pride of Polish music – with polonaises at the forefront. There will also be works testifying to our native composers’ familiarity with the modern tendencies of Classical music, i.e. presenting ambitious formal arrangements of sonatas, variations or rondoes. At the end we will reverse the order of things: if the piano repertoire is often supplemented with harpsichord works (even earlier than the 18th-century ones!), we will find out how modern works for piano work on harpsichords.

 

PLACES WORTH YOUR TIME