„Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” – nowa wystawa czasowa w Żydowskim Muzeum Galicja

0

 

Otwarcie wystawy „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” oraz dyskusja o postawach wobec wojny i ludobójstwa będą wydarzeniami towarzyszącymi Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie

 

Przygotowana przez United States Holocaust Memorial Museum wystawa zostanie zaprezentowana w Krakowie we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja

 

30 czerwca 2022, godz. 18:00

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków

25 czerwca 2022 na krakowskim Kazimierzu rozpocznie się Festiwal Kultury Żydowskiej. W ramach festiwalu zaplanowano ponad 80 wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. W czwartek, 30 czerwca, w Żydowskim Muzeum Galicja, które od wielu lat jest partnerem Festiwalu, otwarta zostanie wystawa przygotowana przez United States Holocaust Memorial Museum „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”.

Wystawa „Byli sąsiadami” poddaje analizie niektóre z kluczowych pytań dotyczących Holokaustu: Dlaczego był on możliwy? Co sprawiło, że oprócz bezspornej i fundamentalnej roli Adolfa Hitlera i innych przywódców partii nazistowskiej, tak wielu zwykłych ludzi w całej Europie popierało zbrodnie nazistów lub milczało? Dlaczego tak niewielu pomagało tym najbardziej zagrożonym? 

Cieszę się, że ta ważna wystawa będzie dostępna dla odwiedzających właśnie w Żydowskim Muzeum Galicja. Tematy przez nią poruszane są dla nas niezmiernie istotne. Opisuje bowiem procesy, których zrozumienie pozwala nam nie tylko poznać sytuację z okresu wojny, ale też zachowania, które kształtują współczesne, polsko-żydowskie relacje. Kwestie pomocy, obojętności czy zdrady to tematy, które nieustannie wracaj w polsko-polskich i polsko-żydowskich dyskusjach na temat przeszłości. 

Ale szczególne znaczenie nadaje tej wystawie również kontekst, w którym jest otwierana. Wojna w Ukrainie, okrutne zbrodnie popełnianie przez rosyjskich żołnierzy na ludności cywilnej i wreszcie bezprecedensowa reakcja polskiego społeczeństwa, jasno pokazują, że tematy poruszone na wystawie są nie tylko ważne, ale również niestety, nadal bardzo aktualne – mówi Jakub Nowakowski, dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja.

Badanie historii pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób ludzie w innym czasie i w innych okolicznościach dokonywali ważnych wyborów oraz jakie były ich konsekwencje – powiedziała Sara J. Bloomfield, dyrektor United States Holocaust Memorial Museum. – Wystawa „Byli sąsiadami” zmusza zwiedzających do refleksji nad ludzkimi wyborami, które sprawiły, że Holokaust był możliwy. To wyraźne przypomnienie o sile jednostek, które mogą coś zmienić – na lepsze lub na gorsze. Dziś także znaleźliśmy się w historycznej chwili. Wojna w Ukrainie każdego dnia przypomina nam o znakach ostrzegawczych, które wszyscy mieliśmy przed oczami, ale których nie dostrzegliśmy. Władimir Putin przez wiele lat próbował karać za głoszenie prawdy historycznej, kontrolując w ten sposób narrację narodową i mitologizując historię. To uzasadnić miało jego program polityczny, a teraz także brutalny program militarny. Zainspirowani odpornością i oporem narodu ukraińskiego oraz pełną życzliwości reakcją narodu polskiego, podejmujemy zobowiązanie do zachowania prawdy historycznej, a także nauczania i publicznej dyskusji o niej i jej kluczowej roli w demokracji.

Wystawę można będzie zobaczyć w Żydowskim Muzeum Galicja od 30 czerwca 2022 do 30 stycznia 2023 roku. 

Dzień po otwarciu wystawy, 1 lipca o godzinie 15.00, w Żydowskim Muzeum Galicja odbędzie się debata „Ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” prowadzona przez dr Krzysztofa Persaka, w której udział wezmą prof. Jan Tomasz Gross i dr hab. Michał Bilewicz. Dyskusja będzie miała na celu analizę wyborów dokonywanych przez ludzi w obliczu wojny i ludobójstwa, a także lekcji jakie możemy dziś z nich wyciągnąć. 

 

Historia wystawy „Byli sąsiadami”

W związku z 20. rocznicą powstania United States Holocaust Memorial Museum w 2013 powstała specjalna wystawa „Some Were Neighbors” („Byli sąsiadami”), która trwała do 2017 roku. 

Po zamknięciu oryginalnej wystawy w Waszyngtonie, powstała jej skrócona, łatwa do eksponowania wersja mobilna, przeznaczona do użytku międzynarodowego. Edukatorzy z Europy i innych części świata wskazywali bowiem, że wystawa będzie pomocna w nauczaniu o tym, że jednostki mają możliwość decydowania. Analizując wybory, jakich dokonywali zwykli ludzie w przeszłości, uczniowie mogą zastanowić się nad swoimi rolami i obowiązkami w dzisiejszych czasach.  

Mobilna wersja wystawy została przetłumaczona na 10 języków i była dotychczas prezentowana w 21 krajach. W Niemczech można ją oglądać od 2019 roku, a w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych prezentowana była z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w 2020. W Polsce po raz pierwszy wystawę „Byli sąsiadami” otwarto w styczniu 2022 roku w Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów. Dotychczas oglądać ją można było także w Warszawie i Wrocławiu.

 

 

 

O Żydowskim Muzeum Galicja

Żydowskie Muzeum Galicja powstało, by upamiętnić ofiary Holokaustu oraz ukazać historię i kulturę Żydów z nowej perspektywy. Muzeum znajduje się na krakowskim Kazimierzu, w sercu dawnej żydowskiej dzielnicy miasta. Jesteśmy instytucją pożytku publicznego. Naszym celem jest rewizja tradycyjnych stereotypów dotyczących żydowskiej przeszłości w Polsce oraz pomoc zarówno Polakom, jak i Żydom w zrozumieniu własnej historii.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://galiciajewishmuseum.org

 

O United States Holocaust Memorial Museum

Niezależna, federalna instytucja edukacyjna jest amerykańskim narodowym miejscem pamięci o ofiarach Holokaustu. Jej celem jest zapewnienie trwałości pamięci o Holokauście, jego zrozumienie i podkreślenie jego znaczenia. Poprzez siłę historii Zagłady, Muzeum wzywa przywódców i zwykłych ludzi na całym świecie do krytycznego myślenia o swojej roli w społeczeństwie, do przeciwstawiania się antysemityzmowi i innym formom nienawiści, zapobiegania ludobójstwu i wspierania ludzkiej godności.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie ushmm.org.

 

Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady

 

Wystawa „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” opowiada o postawach, które wobec masowej eksterminacji ludności żydowskiej przyjęli mieszkańcy Europy.

 

Wystawa poddaje analizie niektóre z kluczowych pytań dotyczących Holokaustu. Dlaczego był on możliwy? Co sprawiło, że oprócz bezspornej i fundamentalnej roli Adolfa Hitlera i innych przywódców partii nazistowskiej, tak wielu zwykłych ludzi w całej Europie popierało zbrodnie nazistów lub milczało? Dlaczego tak niewielu pomagało tym najbardziej zagrożonym? A co kierowało tymi, którzy nie wykorzystywali okazji i nie ulegali pokusie zdrady bliźnich, pokazując, że nawet w nadzwyczajnie trudnych czasach istnieje alternatywa dla współudziału w złych czynach?

 

Historia wystawy

 

W związku z dwudziestą rocznicą otwarcia United States Holocaust Memorial Museum w 2013 powstała specjalna wystawa „Some Were Neighbors” („Byli sąsiadami”), która trwała do 2017 roku.

Po zamknięciu oryginalnej wystawy w Waszyngtonie stworzono jej skróconą, łatwą do eksponowania wersję mobilną, przeznaczoną do użytku międzynarodowego. Edukatorzy z Europy i innych części świata wskazywali bowiem, że wystawa będzie pomocna w nauczaniu o tym, że jednostki mają możliwość decydowania. Analizując wybory, jakich dokonywali zwykli ludzie w przeszłości, uczniowie mogą zastanowić się nad swoimi rolami i obowiązkami w dzisiejszych czasach.

 

Wcześniejsze prezentacje

 

Mobilna wersja wystawy została przetłumaczona na dziesięć języków i była dotychczas prezentowana w dwudziestu jeden krajach. W Niemczech można ją oglądać od 2019 roku, a w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych prezentowana była z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w 2020 roku. W Polsce po raz pierwszy wystawę „Byli sąsiadami” otwarto w styczniu 2022 roku w Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów. Dotychczas była także prezentowana we współpracy z Domem Spotkań z Historią w Warszawie i Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. 

 

O United States Holocaust Memorial Museum

Niezależna, federalna instytucja edukacyjna jest amerykańskim narodowym miejscem pamięci o ofiarach Holokaustu. Jej celem jest zapewnienie trwałości pamięci o Holokauście, jego zrozumienie i podkreślenie jego znaczenia. Poprzez siłę historii Zagłady, Muzeum wzywa przywódców i zwykłych ludzi na całym świecie do krytycznego myślenia o swojej roli w społeczeństwie, do przeciwstawiania się antysemityzmowi i innym formom nienawiści, zapobiegania ludobójstwu i wspierania ludzkiej godności.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie ushmm.org

 

 

eng

The opening of the exhibition Some Were Neighbors: Choice, Human Behavior & the Holocaust and a panel discussion on human choices in the face of war and genocide will be part of the Jewish Culture Festival in Kraków

 

Created by the United States Holocaust Memorial Museum, 

the exhibit is presented in Kraków by the Galicia Jewish Museum

 

30 June 2022, 6.00 pm

Galicia Jewish Museum, ul. Dajwór 18, Kraków

 

 

On June 25, 2022, in Krakow’s Kazimierz district the Jewish Culture Festival will begin. As part of the Festival, over 80 educational and cultural events have been planned. On Thursday, June 30th, the Galicia Jewish Museum, which has been a partner of the Festival for many years, will open an exhibition Some Were Neighbors: Choice, Human Behavior & The Holocaust created by the United States Holocaust Memorial Museum.

The Some Were Neighbors exhibition examines some of the central questions about the Holocaust: How was the Holocaust possible? The paramount role of Adolf Hitler and other Nazi Party leaders is indisputable, but why did so many ordinary people throughout Europe support the Nazis’ crimes or remain silent? Why did so few aid those at risk? 

I am glad that this important exhibition will be available for visitors at the Galicia Jewish Museum. The topics it deals with are extremely important to us. It describes processes the understanding of which allows us not only to learn about the situation during the war, but also the behaviors that shape contemporary Polish-Jewish relations. Questions of help, indifference or betrayal are themes that constantly recur in Polish and Polish-Jewish discussions of the past. 

But the context in which the exhibition is opened also gives it special significance. The war in Ukraine, the cruel crimes committed by Russian soldiers against civilians and, finally, the unprecedented reaction of Polish society, make it clear that the themes touched upon in the exhibition are not only important, but also, unfortunately, still very relevant,” says Jakub Nowakowski, director of the Galicia Jewish Museum.

Examining history helps us understand how people at another time in another set of circumstances made important choices, and the consequences of those choices.” says Sara J. Bloomfield, director of the United States Holocaust Memorial Museum. “Some Were Neighbors challenges visitors to reflect on the full range of behaviors that made the Holocaust possible. It is a stark reminder of the power of individuals to make a difference – for better or for worse. Today we are also living in a great historical moment. Every day, the war in Ukraine is a reminder of the warning signs we all saw but failed to appreciate in Vladimir Putin’s various attempts over many years criminalizing historical truth to control the national narrative and mythologizing history to justify a political — and now a brutal military — agenda. Inspired by the resilience and resistance of the Ukrainian people and the wholehearted response of the Polish people, we rededicate ourselves to the principle of preserving, teaching and publicly discussing historical truth and its pivotal role in democracy.”  

The exhibition will be on display at the Galicia Jewish Museum from June 30, 2022, to January 30, 2023. 

On the day after the opening of the exhibition, on July 1st, at 3 pm, the Galicia Jewish Museum will host a panel discussion, Choice and Human Behavior in the Holocaust, moderated by Dr. Krzysztof Persak, with Prof. Jan Tomasz Gross and Dr. Michał Bilewicz. The panel will examine the choices people made when faced with war and genocide and what lessons they hold for us today. 

 

About the Some Were Neighbors Exhibition

In conjunction with the 20th anniversary of the United States Holocaust Memorial Museum in 2013, a special exhibition Some Were Neighbors was created and ran through 2017. 

After the original exhibit closed in Washington, the Museum created an easy-to-display traveling version for international use. A number of European and international educators indicated the exhibition would be helpful in teaching their students that individuals have agency. By examining the choices that ordinary people made in the past, students can reflect on their roles and responsibilities today. The traveling version of the exhibition has been translated into 10 languages and has so far been presented in 21 countries. In Germany, it has been on display since 2019, and it was presented at the United Nations headquarters on the International Holocaust Remembrance Day in 2020. In Poland, the Some Were Neighbors exhibition opened for the first time in January 2022 at the Ulma Family Museum of Poles Saving Jews During World War II. To date, the exhibit has also been shown in cooperation with the History Meeting House in Warsaw and Pan Tadeusz Museum in Wrocław.

About the Galicia Jewish Museum

The Galicia Jewish Museum was established to commemorate the victims of the Holocaust and to show Jewish history and culture from a new perspective. The museum is located in Krakow’s Kazimierz, in the heart of the former Jewish district of the city. We are an institution of public benefit. Our goal is to revise traditional stereotypes about the Jewish past in Poland and to help both Poles and Jews to understand their own history.

More information is available at: https://galiciajewishmuseum.org.  

About United States Holocaust Memorial Museum

A nonpartisan, federal education institution, the United States Holocaust Memorial Museum is America’s national memorial to the victims of the Holocaust dedicated to ensuring the permanence of Holocaust memory, understanding, and relevance. Through the power of Holocaust history, the Museum challenges leaders and individuals worldwide to think critically about their role in society and to confront antisemitism and other forms of hate, prevent genocide, and promote human dignity. For more information, visit ushmm.org

 

Some Were Neighbors: Choice, Human Behavior & the Holocaust

The „Some Were Neighbors” exhibition tells the story of the attitudes that Europeans adopted towards extermination of Jewish population.

The exhibition examines some of the central questions about the Holocaust: How was the Holocaust possible? The paramount role of Adolf Hitler and other Nazi Party leaders is indisputable, but why did so many ordinary people throughout Europe support the Nazis’ crimes or remain silent? Why did so few aid those at risk? Why did some people not give in to the opportunities and temptations to betray their fellow human beings, reminding us that there is an alternative to complicity in evil acts – even in extraordinary times?

History of the exhibition

In conjunction with the 20th anniversary of the United States Holocaust Memorial Museum in 2013, a special exhibition „Some Were Neighbors” was created and ran through 2017.

After the original exhibit closed in Washington, the Museum created an easy-to-display travelling version for international use. A number of European and international educators indicated the exhibition would be helpful in teaching their students that individuals have agency. By examining the choices that ordinary people made in the past, students can reflect on their roles and responsibilities today.

Previous presentations

The traveling version of the exhibition has been translated into 10 languages and has so far been presented in 21 countries. In Germany, it has been on display since 2019, and it was presented at the United Nations headquarters on the occasion of the International Holocaust Remembrance Day in 2020. In Poland, the Some Were Neighbors exhibition opened for the first time in January 2022 at the Ulma Family Museum of Poles Saving Jews During World War II. So far, it has also been shown in cooperation with the History Meeting House in Warsaw and Pan Tadeusz Museum in Wrocław.

 

About United States Holocaust Memorial Museum

About United States Holocaust Memorial Museum

A nonpartisan, federal education institution, the United States Holocaust Memorial Museum is America’s national memorial to the victims of the Holocaust dedicated to ensuring the permanence of Holocaust memory, understanding, and relevance. Through the power of Holocaust history, the Museum challenges leaders and individuals worldwide to think critically about their role in society and to confront antisemitism and other forms of hate, prevent genocide, and promote human dignity. For more information, visit ushmm.org

 

PLACES WORTH YOUR TIME