We Can Compete Again

0

angielski

 An interview with Prof. Wojciech Nowak, MD, PhD, Rector of the Jagiellonian University.
• All anniversaries of the Jagiellonian University have brought about a developmental stimulus to the university. Is it also going to be true this time, as the university celebrates its 650th anniversary?
• This is indeed the case, in that they have and certainly always will, although today an understanding of what the development of the university means is rather different from what it used to be. Not such a long time ago it simply meant constructing new buildings and laboratories. That was the case, for instance, 50 years ago. This time, everything really has changed – Kraków, Poland and the university. Admittedly, in the present anniversary year we are completing the construction of the most recent campus, where not only are many faculties located, but where there is also an ultra-modern Synchrotron, the Nature Education Centre and the Jagiellonian Centre of Innovation. Our technological base, thanks to EU funds as well as funding from Poland’s own budget, is already at a fairly high level. From now on, development must mean the optimal use of all that we have already built. The investments that have been carried out must work, because they will be the foundation for our scientific research.
• What practical importance does the idea of a university have for the university?
• Medieval and contemporary notions of a university are worlds apart. This does not mean that we should not derive ideas from the medieval tradition, because it is inextricably linked with the ethos of academic teachers, professors and students. However, until recently, a professor was both alpha and omega. Today, thanks to, for instance, devices such as smartphones, the students have unlimited access to levels of information that no man will ever be able to comprehend. The problem, however, is how to use this information, because even the best program will not replace an academic authority. Once, vast numbers came to lectures, largely because of a lack of textbooks. This began to come to an end with the appearance of the first copying machine. Thus, when considering the development of the Jagiellonian University, we must take account of these changes in lifestyle. Therefore, we want to adapt the curricula so that each and every student can study common areas of knowledge in their first three years in order to learn to understand the contemporary world and be able to work and live within in it successfully. Specialization will follow these initial years. Let us remember that Steve Jobs, one of the greatest minds of the twentieth century, did not complete his time at Harvard. He decided that the knowledge he had gained during the first few years was enough to start his business. I would also like to have such students in our university.
• If you were to define the future of the university using a single word, what would it be?
• Openness. Openness to what is happening in the world of academia and openness to the needs of the students. In the coming years, we will have a higher profile in the world, because we have the necessary research tools, although it will take a few years before any spectacular results are actually seen. But I am confident that they will inevitably come. What our graduates often did with great effect across the world, they will now be able to do in Kraków, as we are now equipped with the necessary apparatus and laboratories. The best candidates in Poland still choose to study with us, because we have been at the top of the national rankings on a regular basis and we include among our number those who are recognized within the world of academia. Our research potential is also recognized by those academic institutions abroad which work with us. Now we can be part of a fully fledged partnership, organize international research groups, win grants, and compete. Again!

polski
Znowu możemy rywalizować

Rozmowa z prof. dr hab. med. Wojciechem Nowakiem, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
• Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego zawsze przynosiło impuls rozwojowy dla uczelni. Czy tak jest i tym razem, gdy uczelnia obchodzi 650-lecie istnienia?
• Tak było, jest i będzie, choć dzisiaj inaczej rozumiemy rozwój uczelni. Dotąd oznaczało to powstawanie nowych zespołów budynków dydaktycznych, laboratoryjnych. Tak było np. 50 lat temu. Teraz wszytko wokół bardzo się zmieniło. I Kraków, i Polska, i uniwersytet. W roku jubileuszowym finiszujemy wprawdzie z budową najnowszego kampusu, gdzie mieści się wiele wydziałów, ale też supernowoczesny synchrotron, Centrum Edukacji Przyrodniczej czy Jagiellońskie Centrum Innowacji. Nasz baza, dzięki funduszom unijnym i z polskiego budżetu jest już na wysokim poziomie. Teraz rozwój musi oznaczać odpowiednie wykorzystanie tego wszystkiego co zbudowaliśmy. Inwestycje muszą pracować, bo stwarzają warsztat pracy naukowej.
• Jakie znaczenie praktyczne ma dzisiaj idea uniwersytetu dla uczelni?
• Uniwersytet średniowieczny i dzisiejszy to pojęcia z dwóch światów. To nie znaczy, że nie powinniśmy czerpać ze średniowiecznej tradycji, bo mieści się w niej etos nauczyciela akademickiego, profesora i studenta. Jeszcze do niedawna profesor był alfą i omegą. Dzisiaj student dzięki choćby swojemu smartfonowi dysponuje dostępem do tylu informacji, ilu człowiek nigdy nie będzie w stanie ogarnąć. Problem jednak co zrobić z tą informacją. Tu najlepszy program nie zastąpi naukowego autorytetu. Kiedyś tłumy przychodziły na wykłady, bo brakowało podręczników i wykładowców. Ta epoka zaczęła się kończyć razem z pojawieniem się pierwszego kserografu. Rozwijając UJ musimy te zmiany cywilizacyjne uwzględnić. Dlatego chcemy tak zmienić programy studiów by ich pierwsze trzy lata obejmowały wspólną tematykę dla wszystkich studentów. Tak by nauczyli się rozumieć współczesny świat i poruszać w nim. Dopiero potem następowałaby specjalizacja. Pamiętajmy, że Steve Jobs jeden z największych geniuszy XX wieku nie skończył Harvardu. Uznał, że wiedza zdobyta przez pierwsze lata studiów pozwoli mu ruszyć z biznesem. Ja też chciałbym mieć takich absolwentów.
• Jakim słowem określiłby pan przyszłość Uniwersytetu?
• Otwartość. Na to, co się dzieje w świecie nauki i potrzeby studentów. Będziemy w najbliższych latach coraz bardziej rozpoznawalni w świecie. Bo mamy narzędzia badawcze i na spektakularne efekty ich wykorzystania trzeba zaczekać kilka lat, ale jestem przekonany, że nadejdą nieuchronnie. Bo to, co nasi absolwenci robili często ze świetnym skutkiem w świecie, teraz będą mogli robić w Krakowie. Tu dysponują laboratoriami, aparaturą. Ciągle trafiają do nas najlepsi polscy studenci, bo jesteśmy na szczycie krajowych rankingów i mamy rozpoznawalne w świecie nauki postaci. Poziom naszego warsztatu badawczego dostrzegają współpracujące z nami instytucje zagraniczne. Teraz stać nas już na współpracę prawdziwie partnerską. Możemy organizować międzynarodowe grupy badawcze, walczyć o granty, rywalizować. Znowu!

Information published at 11 September 2014

PLACES WORTH YOUR TIME