Advantages of Cracow University of Technology

0

angielski

 A conversation with Prof. Kazimierz Furtak, Ph.D., D.Sc., Eng., Rector of Cracow University of Technology.
• This year marks a quarter of a century since major political changes took place in Poland. How has the Cracow University of Technology changed over these years?
• It has been a time of a significant development within the university in every field of activity, from academic work, where we have significantly expanded the laboratories in which we carry out our research, through the teaching process (both the number of students and the courses available have increased) and matters connected with the facilities of the university itself, to the proficiency of the staff and the modernity of the management. Based on the first-class tradition of a recognized technical university, we have opened ourselves to new challenges and treated these as opportunities, so that we have successfully found ourselves in a more competitive reality. Now, we are a full-fledged participant within the scientific and educational community of Europe, among whom the Cracow University of Technology is viewed very positively.
• The funds from the most recent budget of the European Union is to be used largely to increase the competitiveness of the Polish economy. What will be the contribution of your university to the process?
• The experience of the Cracow University of Technology, as regards its fruitful cooperation within the economic environment and with local governments, is a valuable asset that we can share with our partners in conjunction with the new financial perspectives of the European Union. We already participate in joint R & D projects with businesses and local governments. Our experts` innovative use of knowledge and creative ideas help in implementing bold enterprises. We have indicated strategic areas in which we can create scientific and industrial consortia and realize the idea of ​​the so-called smart specializations. These include shaping space as well as cultural heritage protection, using advanced materials and structures plus nanotechnologies, addressing matters concerned with industrial systems, equipment and processes, energy and the natural environment, water-related issues, applied computer science and bioengineering. This means that the Cracow University of Technology has enough strengths to be a valuable partner in any project which increases the innovativeness of the Polish economy.
• Many Polish universities have been affected considerably by the demographic decline. How is your university reacting to this problem?
• The demographic decline is a real challenge, but also an opportunity to further improve the quality of education. We are prepared to face more competition in the education market. Among our strong assets are: fields of study that are critical to the economy, excellent lecturers, student friendly dormitories, cultural and sports facilities and attractive scholarships. What we offer is constantly updated and adjusted to the needs of the labour market, a fact which is helped by our opening new courses in, for instance, construction chemistry or industrial design engineering. Our graduates find attractive employment in both the Polish and European markets, which is confirmed by the results of the surveys we have carried for many years. Our students receive practical knowledge and skills, but also what might be called a package of essential ‘soft’ capacities that make them valuable, creative leaders or team members. Therefore, employers always comment favourably on the graduates of our university, and this also enhances the good reputation of the university and is reflected in the interest of our applicants. We also have good ambassadors across the world, that is, among others, our graduates from abroad. We hope to have more and more foreign students studying at the university, because we are constantly expanding the courses taught in English. We also boast an International Centre of Education, one of the few authorized centres in Poland that prepares foreign students for their courses in Poland. The demographic decline will not damage the best universities, and we like to think this includes ourselves, as they have much to offer.
• Professor, in what condition would you like to leave the university at the end of your term of office as a rector?
• The most important part of any university is the people and the ideas they realize. I believe that in recent years, we have managed to continually improve the conditions that encourage the academic and professional development of the staff and students of the Cracow University of Technology. Their development is a guarantee for the further development of the university. Therefore, I would like to leave C.U.T. prosperous, well-equipped with modern equipment and laboratories, so that it will continue to produce significant scientific research and superior teaching.

polski
Atuty Politechniki Krakowskiej

Rozmowa z prof. dr hab. inż. Kazimierzem Furtakiem, rektorem Politechniki Krakowskiej.
• W tym roku upływa ćwierć wieku od zmiany ustrojowej w Polsce. Jak w tym czasie, mówiąc syntetycznie, zmieniła się Politechnika Krakowska?
• To był czas znaczącego rozwoju uczelni w każdym obszarze działania – od działalności naukowej poczynając, w której znacząco poszerzyliśmy obszary podejmowanych badań, przez dydaktykę (wzrosła liczb kształconych studentów i liczba kierunków studiów) po kwestie zaplecza infrastrukturalnego uczelni, fachowości kadr i nowoczesności zarządzania. Czerpiąc ze znakomitych tradycji uczelni technicznej o uznanej pozycji otwarliśmy się na nowe wyzwania i potraktowaliśmy je jako możliwości, łatwo odnajdując się w bardziej konkurencyjnej rzeczywistości. Teraz uczestniczymy na pełnych prawach w nie mającej już granic przestrzeni naukowej i edukacyjnej Europy, Politechnika Krakowska to w niej dobra marka.
• Unijna pomoc z rozpoczynającej się właśnie perspektywy budżetowej w dużym stopniu ma być wykorzystana na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki. Jaki ma być udział Politechniki w tym procesie?
• Doświadczenia Politechniki Krakowskiej w owocnej współpracy z otoczeniem gospodarczym i samorządami są cennym kapitałem, który możemy zaproponować naszym partnerom wobec nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Uczestniczymy już we wspólnych projektach o charakterze B+R z partnerami biznesowymi i samorządowymi. Innowacyjna wiedza i kreatywne pomysły naszych ekspertów pomagają realizować śmiałe przedsięwzięcia. Wskazaliśmy strategiczne obszary, w ramach których możemy tworzyć konsorcja naukowo-przemysłowe i realizować ideę tzw. inteligentnych specjalizacji. To kształtowanie przestrzeni i ochrona dziedzictwa kultury, nowoczesne materiały i konstrukcje oraz nanotechnologie, systemy, urządzenia i procesy przemysłowe, energia i środowisko, zagadnienia wodne oraz informatyka stosowana i bioinżynieria. Politechnika Krakowska ma więc wiele atutów, by być cennym partnerem w projektach podnoszących innowacyjność polskiej gospodarki.
• Wiele polskich uczelni boleśnie odczuwa skutki niżu demograficznego. Jak Politechnika zachowuje się wobec tego zjawiska?
• Uważamy niż demograficzny za wyzwanie, ale i szansę na dalsze podnoszenie jakości kształcenia. Jesteśmy gotowi na większą konkurencję na rynku edukacyjnym. Mamy mocne atuty – kierunki studiów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, znakomitych wykładowców, przyjazne dla studentów domy studenckie, ośrodki kultury i sportu, atrakcyjne stypendia. Naszą ofertę edukacyjną stale unowocześniamy i dostosowujemy do potrzeb rynku pracy, także wprowadzając nowe kierunki – ostatnio chemię budowlaną czy inżynierię wzornictwa przemysłowego. Nasi absolwenci łatwo znajdują zatrudnienie na polskim i europejskim rynku, potwierdzają to prowadzone przez nas od wielu lat badania ich losów. Dajemy studentom praktyczną wiedzę i umiejętności, a jednocześnie pakiet niezbędnych umiejętności miękkich, który czynią ich kreatywnymi liderami bądź cennymi we współpracy członkami zespołów. Dlatego pracodawcy wystawiają znakomite opinie absolwentom PK, a to też buduje renomę uczelni i przekłada się na zainteresowanie nią kandydatów. Mamy dobrych ambasadorów na całym świecie, to m.in. nasi absolwenci z zagranicy. Liczymy, że obcokrajowców na PK będzie jeszcze więcej, bo stale poszerzamy ofertę kształcenia w języku angielskim, mamy też Międzynarodowe Centrum Kształcenia, jedno z paru tylko w Polsce autoryzowanych centrów przygotowujących obcokrajowców do studiów w Polsce. Niż demograficzny nie powinien zaszkodzić najlepszym, wśród których jesteśmy, bo mają w tej rozgrywce więcej atutów.
• W jakim kształcie chciałby Pan Profesor zostawić Politechnikę po zakończeniu swych rektorskich rządów?
• Najważniejszy kapitał uczelni akademickiej to ludzie i idee, które oni realizują. Wierzę, że w ostatnich latach udaje się stale polepszać warunki do naukowego i zawodowego rozwoju pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej. Ich rozwój jest gwarancją dalszego rozwoju uczelni. Dlatego chciałbym zostawić PK zasobną, dobrze wyposażoną w nowoczesny sprzęt i laboratoria, które nadal służyć będą doniosłym badaniom naukowym i najwyższej klasy dydaktyce.

Information published at 11 September 2014

PLACES WORTH YOUR TIME