An exhibition about the Old Synagogue in the Old Synagogue

0

angielski

 The Old Synagogue, an extremely significant building both for the Jewish religion and Jewish culture in Poland, was from the time of its construction in Kazimierz in the late fifteenth century, not only the main temple of Kraków’s Jewish community that dramatically expanded in the following centuries, but was also its spiritual and cultural centre until 1939, that is until the Nazi invasion of Poland. After World War II, a museum about the Jewish history and culture in Kraków was created in the building. Presently, as well as the permanent exhibition, an interesting temporary exhibition devoted to the Old Synagogue itself, ‘The Stronghold of Tradition’, can also be visited.
The Old Synagogue is a two-aisled building, which is a reference to the architecture of the Golden Gate in Jerusalem. This concept was used in the construction of only four synagogues in Europe, those in Regensburg, Worms, Prague and Kraków, the latter being the furthest east.
The Old Synagogue was originally built in the Renaissance style, together with elements characteristic of  late Gothic. Its present form is the result of the reconstruction carried out under the supervision of the Italian architect, Matteo Gucci, after a great fire in Kazimierz in the second half of the sixteenth century. For centuries, it witnessed not only the everyday life of the Jewish community, but also many historical events. For example, Rabbi Isaac Levi twice cursed the Kraków Hasids within its walls in the late eighteenth century and in 1794 Tadeusz Kościuszko addressed the Jews there when appealing to them to join the fight against those countries who had partitioned Poland.
The permanent exhibition in the Old Synagogue concerns the most important Jewish festivals, their religion and their family life, explaining the accompanying traditions from birth until death. The temporary exhibition, ‘The Stronghold of Tradition’, is focused on the history of the synagogue itself. It begins with a map of Europe that shows the location of the unique, two-aisled synagogues, as well as illustrations and descriptions of each, in order to underline the historical and cultural context in which the Kraków synagogue was founded. In the next sections of the exhibition, paintings, graphic works and archaeological exhibits are displayed. The latter come from the archaeological studies of the Old Synagogue which were undertaken in the past few years. (b)

polski
W Starej Synagodze wystawa o Starej Synagodze

To dla religii i kultury żydowskiej w Polsce miejsce niezwykle ważne. Stara Synagoga od  zbudowania jej w końcu XV wieku na Kazimierzu była główną świątynią rozrastającej się przez następne stulecia krakowskiej gminy żydowskiej, ale także centrum duchowym i kulturalnym tej wspólnoty. Aż do 1939 roku czyli hitlerowskiej agresji na Polskę. Po II wojnie światowej powstało tam muzeum historii i kultury żydowskiej w Krakowie. Obecnie można w nim oglądać obok stałej ekspozycji niezwykle ciekawą wystawę czasową poświęconą samej Starej Synagodze zatytułowaną „Ostoja tradycji”.
Stara Synagoga to budynek dwunawowy, co jest nawiązaniem do architektury Złotej Bramy w Jerozolimie. Tę ideę wykorzystano przy budowie tylko czterech synagog w Europie, czyli w Ratyzbonie, Wormacji, Pradze i w wysuniętym najdalej z tych miast na wschód Krakowie.
Stara Synagoga wzniesiona została pierwotnie w stylu renesansowym z elementami charakterystycznymi dla późnego gotyku. Obecna jej postać jest także efektem przebudowy, jaką przeszła w drugiej połowie XVI wieku po wielkim pożarze Kazimierza pod kierunkiem włoskiego architekta Matteo Gucciego. Przez stulecia była świadkiem nie tylko codzienności społeczności żydowskiej, ale również wielu historycznych wydarzeń. Na przykład w końcu XVIII wieku rabin Izaak Lewita dwukrotnie wyklął tam  krakowskich chasydów. W 1794 r. przemawiał tu do Żydów Tadeusz Kościuszko wzywając do wspólnej walki z zaborcami , którzy zniszczyli wtedy polską państwowość.
Stała ekspozycja w Starej Synagodze poświęcona jest najważniejszym żydowskim świętom, religii, życiu rodzinnemu i towarzyszącym im tradycjom, od narodzin aż do śmierci. Wystawa czasowa „Ostoja tradycji”skupiona jest na dziejach samej synagogi. Otwiera ją więc mapa tej części naszego kontynentu pokazująca rozmieszczenie takich wyjątkowych, dwunawowych synagog, a także ich przedstawienia i opisy. Chodzi o pokazanie kontekstu historycznego i kulturowego, w jakim powstał i trwał krakowski zabytek. W kolejnych częściach prezentowane są prace malarskiej i graficzne oraz zabytki archeologiczne. Te ostatnie pochodzą z badań, jakim poddano Starą Synagogę w ciągu ostatnich kilku lat.

niemiecki

Dies ist für die jüdische Religion und Kultur in Polen ein außerordentlich wichtiger Ort. Die alte Synagoge war seit ihrer Erbauung am Ende des 15. Jh. in Kazimierz das Hauptgotteshaus der sich über die nächsten Jahrhunderte erweiternden Krakauer jüdischen Gemeinde, aber auch das geistige und kulturelle Zentrum dieser Gemeinschaft. Bis im Jahre 1939 der nationalsozialistische Angriff auf Polen erfolgte, nach dem 2. Weltkrieg entstand dort das Museum der jüdischen Geschichte und Kultur in Krakau. Zur Zeit kann man dort neben der ständigen Ausstellung eine äußerst interessante zeitliche Ausstellung besichtigen, die der Alten Synagoge selbst gewidmet ist und den Titel „Bollwerk der Tradition“ trägt.
PLACES WORTH YOUR TIME