Like Patron, Like Theater

0

Like Patron, Like Theater

– Good morning, please take off your coats. Will you have a cup of tea? Please, do. We are starting shortly…

Anyone who has ever visited this unique place will not be surprised by such welcome to guests of the Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Theatre in Zakopane. But, guests?! Right – guests. Not the audience? Oh no! Everybody there is a guest, and only sometimes a member of the audiemce…

The theatre which is dedicated to an artist whose life and work could be characterized by three words: mystery, experiment and controversy – more often than not consciously caused by him himself, cannot be one of many. It must be unique by definition.

And this is what it is like. Faithful to the classic texts and classical avant-garde for 31 years. It enjoys great popularity, entertains and surprises with illogical, even absurd associations of concepts and images, but it also provokes the audience to ask questions about the meaning of existence.

– And this is it?!

– Of course, not. The real show is just beginning. See you later!  (P. Kozakiewicz)

Jaki patron, taki teatr

– Dzień dobry, proszę zdjąć płaszcz. Napiją się Państwo herbaty? Zapraszam. Za moment zaczynamy…

Każdy, kto choć raz odwiedził to niezwykłe miejsce nie będzie zaskoczony, iż takie powitanie czeka na Gości Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego) w Zakopanem. Gości?! Tak, Gości. Nie widzów? Oj nie! W tym miejscu jest się Gościem. Widzem bywa się tu jedynie chwilami…

Teatr dedykowany artyście, którego życie i twórczość mogłyby charakteryzować trzy słowa: tajemnica, eksperyment i kontrowersja – nie rzadko świadomie wywoływana przez niego samego, nie może być jednym z wielu. On z definicji musi być wyjątkowy.

I taki jest. Od 31 lat wierny klasycznym tekstom i klasycznej awangardzie. Cieszy się ogromną popularnością. Bawi i zaskakuje nielogicznymi, absurdalnymi wręcz skojarzeniami pojęć i obrazów, ale także prowokuje widzów do zadawania pytań na temat sensu bytu i istnienia.

– To już koniec?!

– Ależ skąd. Prawdziwe przedstawienie dopiero się zaczyna. Do zobaczenia!

Wie der Patron, so das Theater

– Guten Tag, bitte den Mantel ablegen. Trinken Sie einen Tee? Sie sind eingeladen. wir werden gleich beginnen…

Jeder, der wenigstens einmal diesen ungewöhnlichen Ort besucht hat, wird nicht überrascht sein, dass solch ein Empfang auf die Gäste des Stanisław Ignacy Witkiewicz-Theaters [Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego)] in Zakopane wartet. Ja, die Gäste. Nicht die Zuschauer? Oh nein. An diesem Ort ist man Gast. Zuschauer ist man hier nur gelegentlich…

Das Theater ist einem Künstler gewidmet, dessen Leben und Werk durch drei Wörter charakterisiert werden kann: Geheimnis, Experiment und Kontroverse – nicht selten bewusst durch ihn selbst hervorgerufen – und kann nicht eines von vielen sein. Per Definition muss es außergewöhnlich sein.

Und so ist es. Seit 31 Jahren ist es den klassischen Texten und der klassischen Avantgarde treu. Es erfreut sich einer riesigen Popularität. Es spielt und überrascht mit unlogischen, geradezu absurden Assoziationen von Begriffen und Bildern, aber es provoziert auch die Zuschauer, Fragen zum Thema des Sinnes des Daseins und der Existenz zu stellen.

– Ist es schon zu Ende?!

– Ach, woher. Die wirkliche Vorstellung beginnt gerade erst. Auf Wiedersehen!

Stanisław Ignacy Witkiewicz Theatre

Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

Chramcówki 15, 34-500 Zakopane

tel./fax +48 18 20 00 660, 18 20 68 297

e-mail: teatr@witkacy.zakopane.pl

PLACES WORTH YOUR TIME