The Trouble with Value

0

New exhibition in Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art in Kraków

Duration: from December 16th, 2017 through March 18th, 2018

Featured artists: Rachel Carey, Fokus Grupa, gerlach en koop, Sława Harasymowicz, Monique Hendriksen, Femke Herregraven, Gert Jan Kocken, “Kra Kra Intelligence” Cooperative, Sarah van Lamsweerde, Louise Lawler, Adrian Paci, Ewa Partum, Mladen Stilinović, Feliks Szyszko, Maciej Toporowicz, Timm Ulrichs

Curators: Kris Dittel, Krzysztof Siatka

Coordination: Renata Zawartka

Location: ground floor, Lower Gallery

Discussing an array of artworks, the curators came across some intriguing voices telling a tangled story about the symbolic and economic value a work of art holds, being a product of its creator’s labour; and there came hope that these would provide some insights into contemporary notions of value and value systems surrounding us.

Consequently, the exhibition is an attempt to capture certain aspects of artists’ relationships with their works—ones which establish such values as well as those forging the connection between art institutions and the art market.

An artist’s work is subject to various assessments, expressed from the perspective of experts and dependent upon many—and often divergent—desires and needs. Among the actors of this judgemental spectacle there are curators, critics, art historians, philosophers, art dealers, and of course the public too; institutions and laws of the art market complete the disposition. The whole makes a not quite transparent set of determinants that is difficult to break down. As usual, it is much easier to reflect on the past, for a look back provides examples of views and ideologies that defined—perhaps in too simple a way, one compromised from the present point of view—values and ‘quality’ of artistic creations. This is how the canon of art developed to reach a condition when, despite continual redefinition and deconstruction, it changes steadily at the most. Well, don’t we all like tunes we already know?

Critics, curators and audiences struggle with disorderly, polyphonic magma of information. That noise, although tremendously stimulating to the mind, does not always facilitate perception and the formulation of appraisals. Still, adjectives such as ‘new’, ‘original’, ‘significant’, ‘demanding’ or ‘radical’ always come in handy. And this is where the question arises which is crucial for the exhibition: Is access to knowledge not being obstructed, and the logic of creating symbolic value not situated beyond the players’ awareness? Presence of certain logic is perceptible after all, and we struggle with its consequences every day. Perhaps it’s easier to make out merely the effects of this complicated process; its workings and dynamics are hardly ever described in a way to be considered satisfactory. It looks somewhat as if we know without understanding, look without seeing, judge without indispensable tools; as if we believe in all sorts of established judgements that never really appealed to us.

A part of the exhibition The Trouble with Value will be presented at Onomatopee project space and publishing house in Eindhoven, in the first half of 2018.

The exhibition is part of the project “Beyond the Zero Point. Contemporary Art and Its Appearances”, co-financed by the Mondriaan Fund.

The Trouble with Value

Nowa wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Czas trwania: 16.12.2017 – 18.03.2018

Artyści: Rachel Carey, Fokus Grupa, gerlach en koop, Sława Harasymowicz, Monique Hendriksen, Femke Herregraven, Gert Jan Kocken, „Kra Kra Intelligence” Cooperative, Sarah van Lamsweerde, Louise Lawler, Adrian Paci, Ewa Partum, Mladen Stilinović, Feliks Szyszko, Maciej Toporowicz, Timm Ulrichs

Kuratorzy: Kris Dittel, Krzysztof Siatka

Koordynacja: Renata Zawartka

Miejsce: parter, Galeria Dolna

W zbiorze dzieł sztuki kuratorzy dostrzegli intrygujące głosy zagmatwanej opowieści o symbolicznej i nabywczej wartości dzieła sztuki – efektu pracy twórcy oraz nadzieję na umożliwienie wglądu w wybrane wyobrażenia o kulturze współczesnej. Wystawa stanowi zatem próbę uchwycenia ustanawiających owe wartości elementów relacji artystów z ich dziełami, instytucjami sztuki i rynkiem sztuki.

Praca artysty podlega rozmaitym procesom oceny, które są formułowane z perspektywy znawców i zależne od wielu, często rozbieżnych, namiętności i potrzeb. Pośród aktorów tego wartościującego przedstawienia znajdują się: kuratorzy, krytycy, historycy sztuki, sprzedawcy, ale też filozofowie; ich układ dopełniają instytucje i prawa rynku. Całość tworzy mało przejrzysty i trudny do analizy system uwarunkowań. Jak zawsze łatwiejsze jest spojrzenie w przeszłość. Dostarczy nam ono bowiem przykładów stanowisk i ideologicznych systemów, które definiowały – w może zbyt łatwy i z dzisiejszego punktu widzenia skompromitowany sposób – przydatność i jakość efektów pracy twórców. Tak powsta(wa)ł kanon dzieł sztuki, który mimo nieustannych redefinicji i dekonstrukcji niewiele się dzisiaj zmienia. Cóż, podobają nam się melodie, które już raz usłyszeliśmy.

Krytyk i kurator zmagają się z nieuporządkowaną, polifoniczną magmą informacji. Chociaż hałas ten ogromnie pobudza świadomość, to nie ułatwia formułowania sądów i ocen. Bez trudu jednak używa się przymiotników takich, jak nowy i oryginalny, istotny, wymagający lub radykalny. I tu rodzi się kluczowe dla wystawy pytanie: Czy dostęp do wiedzy nie jest zasłaniany, a logika powstawania wartości symbolicznej nie znajduje się poza świadomością uczestników gry? Obecność logiki jest przecież wyczuwalna i na co dzień zmagamy się z jej następstwami. Być może łatwiej jest dostrzec jedynie efekty tego skomplikowanego procesu. Rzadko natomiast udaje się w satysfakcjonujący sposób opisać jego mechanikę i dynamikę. Działa to trochę na zasadzie schematu: wiemy, ale nie rozumiemy, patrzymy, ale nie widzimy, oceniamy, ale nie mamy do tego narzędzi, wierzymy w ugruntowane oceny, ale nam się one nie podobają.

Część wystawy The Trouble with Value będzie prezentowana w przestrzeni projektu i wydawnictwie Onomatopee w Eindhoven w pierwszej połowie 2018 roku.

Wystawa jest częścią projektu „Beyond the Zero Point. Contemporary Art and Its Appearances” współfinansowanego przez: Mondriaan Fund

PLACES WORTH YOUR TIME