Lesko – Gate to the Bieszczady

0

angielski

Situated in the south-eastern part of the Podkarpackie Region, the town of Lesko enraptures with its rich history and many old buildings which tangibly prove the multi-cultural character of the region. Picturesque surroundings, splendid natural landscapes and relics of the past contribute to the town’s attractiveness and make it an important centre of tourism in the region. The majority of tourists start and end their Bieszczady adventure in Lesko, because the town is situated at the intersection of important national and regional roads and close to the borders with Ukraine and Slovakia.
This scenic holiday and spa resort situated on the San river (375 m above sea level) is an attractive place for those who like active forms of rest such as horse-riding, angling, hiking, and cycling. The area around Lesko also provides the perfect conditions for extreme sports such as paragliding and gliding. Two localities of the district, Weremień and Bezmiechowa, have a unique microclimate and are often referred to as the ‘Gliding Gems of Poland’.
Numerous regional, national and international events held in the district of Lesko make it even more interesting: Lesko Folk Feast (May), Lesko festival (May/June), Country Picnic (July) – the second largest festival (after Mrągowo) of this kind of music in Poland. Other events which are also held there are: the Motorbike Rally, Bieszczady Summer with Books (July), the Carpathian Cultures Festival with the Euro-regional Tourist Fair ‘Our Carpathians’, the ‘Agrobieszczady’ Craft and Enterprise Fair (August).
Cultural Heritage:
– a 16th-century stone castle of the Kmitas, now a holiday centre,
– a parish church, dating from 1530 and dedicated to the Visitation of Our Lady,
– a Jewish cemetery with the oldest preserved tombstones,
– Lesko Town Hall, built in 1896,
– Eastern-rite church buildings in Monasterc, Bezmiechowa Górna, Dziurdziów,
– the church in Średnia Wieś – the oldest wooden, Roman Catholic church building in the Bieszczady,
– the Baroque church in Hoczew, built in 1745.
Other places worth seeing include the the Molotov Line bunkers, natural monuments such as Kamień Leski, Skała Wolańska and the rock steps on the Hoczewka river, the Dyrbek and Góra Sobień sanctuaries with the ruins of the Kmitas’ castle, mineral water springs, and the Gallery of Zdzisław Pękalski in Hoczew.
The district of Lesko has a well developed catering base and can provide accommodation for 1,250 people. Because of its location Lesko will soon become a key tourist base for the whole of southern-eastern Poland. We are looking for partners who would like to invest in the tourist infrastructure. We have made it our goal to make the town as a tourist centre more attractive through creating a modern base of recreation and sport facilities, hotels, restaurants and other tourism-related services. We need an investor interested in the redevelopment of the old swimming pool as a sports complex. We can provide a building lot (1.97 ha) with a settled legal status and with all utilities. We also have mineral water springs which we want to explore. The local authorities are open to any economic investment. Every investor who realizes a new project in the district and creates new jobs can expect preferential rates of property tax and considerable assistance in obtaining legal documents.
You are most welcome!
Come, rest, invest and stay with us.
Visit us once – you will return.

polski
Lesko – Bramą Bieszczadów

Położone w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego zachwyca bogatą historią oraz zabytkami świadczącymi o wielokulturowości regionu. Malownicze otoczenie, znakomite warunki przyrodniczo-krajobrazowe oraz pomniki przeszłości stanowią o turystycznej atrakcyjności miasta i czynią z niego ważny ośrodek ruchu turystycznego w województwie podkarpackim. Niemal każdy turysta odwiedzający ten zakątek Polski, właśnie w Lesku zaczyna i kończy swoją bieszczadzką przygodę, miasto bowiem leży na przecięciu ważnych dróg krajowych i wojewódzkich, w bliskiej odległości od granic państwa z Ukrainą i Słowacją
Ta malownicza miejscowość wypoczynkowa nad Sanem o walorach zdrojowych, położona na wysokości 375 m.n.p.m. jest atrakcyjnym miejscem dla aktywnego wypoczynku: jeździectwa, wędkarstwa, turystyki pieszej, rowerowej. Okolice Leska stwarzają możliwości do uprawiania sportów ekstremalnych, w tym paralotniarstwa i szybownictwa. Miejscowości gminy: Weremień i Bezmiechowa posiadają unikalny mikroklimat i nazywane są „Szybowcową Perłą Kraju”.
Na atrakcyjność Gminy Lesko wpływają licznie organizowane imprezy o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym jak: Leska Biesiada Folklorystyczna (maj), Dni Leska (maj/czerwiec), Piknik Country (lipiec) – jest to drugi po Mrągowie festiwal tej muzyki. Dodatkową atrakcją jest towarzyszący tej imprezie Międzynarodowy Zlot Motocyklowy, Bieszczadzkie Lato z Książką (lipiec), Festiwal Kultur Karpackich z Euroregionalnym Jarmarkiem Turystycznym „Nasze Karpaty”, Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości „Agrobieszczady” (sierpień).
Z zakresu dziedzictwa kulturowego na uwagę zasługują:
– Zamek Kmitów z XVI w. – obecnie ośrodek wypoczynkowy GAT
– Kościół Parafialny p.w. Nawiedzenia NMP z 1530 r.,
– Synagoga z XVII/XVIII w, obecnie mieści się tam galeria sztuki,
– Kirkut – cmentarz żydowski z najstarszymi macewami,
– Ratusz Leski – z 1896 r. reprezentacyjna siedziba władz miasta,
– Cerkwie w Manastercu, Bezmiechowej Górnej, Dziurdziowie,
– Kościół w Średniej Wsi – jest najstarszą drewnianą świątynią katolicką w Bieszczadach,
– Barokowy Kościół w Hoczwi z 1745 r.
Warte zobaczenia są również: bunkry Linii Mołotowa, pomniki przyrody: Kamień Leski i Skała Wolańska, progi skalne na rzece Hoczewka, rezerwaty: Dyrbek i Góra Sobień z ruinami Zamku Kmitów, leskie źródełka mineralne, Galeria Zdzisława Pękalskiego w Hoczwi.
W gminie Lesko na turystów oczekuje 1250 miejsc noclegowych oraz dobrze rozwinięta baza gastronomiczna. Lesko ze względu na swoje położenie może stać się w przyszłości kluczową bazą turystyczną w obszarze całej południowo – wschodniej Polski. Poszukujemy partnerów, którzy chcieliby zainwestować w infrastrukturę turystyczną. Naszym celem jest uatrakcyjnienie miasta jako ośrodka turystycznego poprzez utworzenie nowoczesnej bazy obiektów rekreacyjno-sportowych, zaplecza hotelowego, gastronomicznego i usług okołoturystycznych. Poszukujemy inwestora zainteresowanego przebudową starego basenu na kompleks sportowy. Oferujemy działkę z uregulowanym stanem prawnym o łącznej powierzchni – 1,97 ha. Jest to teren uzbrojony, dobrze skomunikowany z otoczeniem. Dodatkowo potencjalnym inwestorom do zagospodarowania oferujemy źródła wód mineralnych. Władze lokalne otwarte są na wszelkie inwestycje gospodarcze, każdy Inwestor realizujący nowy projektu na terenie naszej gminy, tworzący nowe miejsca pracy może liczyć na preferencyjne stawki podatku od nieruchomości, maksymalne przyśpieszenie i pomoc w uzyskaniu dokumentów formalno – prawnych.
Serdecznie zapraszamy!
Przyjedź do nas, odpocznij, zainwestuj, zostań!
Przyjedziesz raz – chętnie wrócisz!

niemiecki
Lesko – ein Tor zu Bieszczady

Gelegen im südöstlichen Teil der Woiwodschaft Unterkarpaten begeistert mit seiner Geschichte und seinen Sehenswürdigkeiten, die von kultureller Vielfalt dieser Region zeugen. Malerische Umgebung, ausgezeichnete Natur- und Landschaftsbedingungen sowie Denkmäler der Vergangenheit tragen zur touristischen Attraktion der Stadt bei und machen daraus ein wichtiges Zentrum des Touristenverkehrs in der Woiwodschaft Unterkarpaten. Das Bieszczady-Abenteuer fast jedes Touristen, der diese Ecke Polens besucht, beginnt und endet bereits in Lesko, denn die Stadt liegt an der Kreuzung der wichtigen Landes- und Woiwodschaftsstraßen und in der unmittelbaren Nähe der Staatsgrenze zu Ukraine und zur Slowakei. Dieser reizvolle Erholungsort, am San-Fluß, mit Vorzügen eines Kurortes, gelegen auf der Höhe von 375 m ü.d.M., ist ein attraktiver Platz für aktive Erholung – Reiten, Angeln, Wandern und Radfahren.

rosyjski
Леско – ворота Бещад

Расположенное в юго-восточной части подкарпатского воеводства, Леско восхищает богатой историей и памятниками старины, свидетельствующими о многокультурности региона. Живописная окружающая природа, замечательные природно-климатические условия и памятники прошлого делают город привлекательным и важным центром туристического движения подкарпатского воеводства. Почти каждый турист, который посещает этот уголок Польши, именно в Леске начинает и заканчивает свое бещадское приключение, ибо город находится на пересечении основных дорог государственного и воеводского значения, недалеко от границ с Украиной и Словакией. Эта живописная местность, обладающая природными лечебными ресурсами, расположенная над рекой Сан на высоте 375 м над уровнем моря, является привлекательным местом для активного отдыха: конного спорта, рыбной ловли, пешеходного и велосипедного туризма.

ukraiński
Лесько – Ворота у Бєщади

Розташоване у південно-східній частині Підкарпатського воєводства, захоплює багатою історією та пам’ятками історії, що вказують на багатокультурність регіону. Мальовниче оточення, чудові природні умови, гарні краєвиди та пам’ятники минулого роблять місто привабливим, важливим центром туристичного руху у Підкарпатському воєводстві. Майже кожен турист, який відвідує цей закуток, саме у Леську починає і закінчує свою пригоду з Бєщадами, адже місто знаходиться на перехресті важливих державних воєводських шляхів, недалеко від українського та словацького кордонів. Це мальовниче містечко на Сяні з чудовими курортними властивостями лежить на рівні 375 м. над рівнем моря і є чудовим місцем для активного відпочинку: їзди верхи, вудіння, піших та велосипедних маршрутів.
PLACES WORTH YOUR TIME